Otwarte konkursy ofert - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy Prostki w roku 2017

OR.524.1.2017 Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ) Uchwały Nr XXX.205.2016 Rady Gminy Prostki z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Prostki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami...

Nabór na członków komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych gminy Prostki w roku 2017

OR.524.2.2017 Na podstawie Uchwały Nr XXX.205.2016 Rady Gminy Prostki z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego programie współpracy Gminy Prostki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok Wójt Gminy Prostki ogłasza nabór na członków komisji...