Obwieszczenia - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku znak: BI.RUZ.421.36.2019.AT

Zawiadomienie znak: BI.RUZ.421.36.2019.AT z dnia 15.07.2019r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku dotyczące pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, dotyczące inwestycji pn.: "Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn-Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: odc. Szczuczyn-węzeł...

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju znak: DLI.1.6620.1.2018.IS.26

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju znak: DLI.1.6620.1.2018.IS.26 dotyczące lokalizacji inwestycji pn. Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi w części dotyczącej jego przebiegu na terenie...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Ostrykół.

RI.6733.6.2017.2 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PROSTKI Działając zgodnie z art. 10 §1, art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1257) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.Dz.U. z 2017r. Poz.107...

Wójt Gminy Prostki podaje informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29.06.2017r. znak: RI.6220.2.2017.17 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu z zakresu produkcji spożywczej: przemiał zbóż, produkcja makaronów, pelletów i tortilli planowanego do realizacji na działkach o numerach geod.: 327/2, 300/5 położonych w obrębie 0031 Prostki.

RI.6220.2.2017.17 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 353z późn.zm.) Wójt Gminy Prostki podaje do publicznej w

Wójt Gminy Prostki informuje, że na wniosek Inwestora: Gminy Prostki z siedzibą w Prostkach przy ul. 1 Maja 44 B, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oczyszczalni ścieków, budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowie (remoncie) odcinka sieci wodociągowej w Wiśniowie Ełckim

RI.6733.5.2017.2 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1257) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r. Poz.1073), zawiadamiam