Sprzedaż ruchomości

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego

Wójt Gminy Prostki zaprasza do składania ofert w przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki STEYR

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:
Gmina Prostki
Ul. 1 Maja 44B
19-335 Prostki
Tel. 876112012, 876112862, fax. 876112079
e-mail : sekretariat@prostki.pl

2. Przedmiot sprzedaży:
Marka i typ samochodu – STEYR
rok produkcji – 1972
stan licznika – 17090 km
rodzaj pojazdu i przeznaczenie : samochód specjalny pożarniczy
nr rejestracyjny NELG583
nr identyfikacyjny pojazdu 129000679933
pojemność silnika : 8143,00cm3
paliwo – ON

3. Cena wywoławcza pojazdu:
5600 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych), zgodnie z wyceną rzeczoznawcy

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd:
Baza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Prostkach ul. Kolejowa 26. Termin oględzin należy uzgodnić telefonicznie pod numerem tel. 87 6112862

5. Warunki przystąpienia do przetargu:
Sprzedający nie wymaga złożenia wadium.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.

6. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej następująco: Gmina Prostki ul. 1 Maja 44B 19-335 Prostki oraz opisanej: „Oferta w przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STEYR” oraz „Nie otwierać przed godziną 10:15 dnia 17 lutego 2020 r.". Kopertę należy oznaczyć nazwą i adresem siedziby Oferenta.
Oferty należy składać w terminie do dnia 17 lutego 2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Sprzedającego pokój 106 pod adresem Urząd Gminy Prostki ul. 1 Maja 44B 19-335 Prostki lub przesłać pocztą na w/w adres.
Oferta złożona po terminie wyznaczonym do składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania na adres oferenta, który złożył ofertę.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17 lutego 2020 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Prostki, pok. nr 104 I piętro.
Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert.
W przypadku złożenia równorzędnych ofert zawierających najwyższą cenę, Oferenci, którzy je złożyli, zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych.
Sprzedający wybierze ofertę zawierającą najwyższą cenę.
 
7. Informacje dodatkowe:
1.cUprawnionym do kontaktu w zakresie postępowania przetargowego jest Alina Mościcka w godzinach pracy Urzędu, nr telefonu 87 6112862.
2. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa sprzedaży wg załączonego wzoru – zał. nr 2.
3. Nabywca zobowiązany będzie zapłacić cenę nabycia samochodu przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Prostki w terminie do 7 dni po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej.
4. W przypadku niewpłacenia oferowanej kwoty w terminie, o którym mowa w pkt 3, Sprzedający zastrzega możliwość odstąpienia od zawarcia umowy.
5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.
6. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Nabywca.
7. Nabywca zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności związanych z rejestracją samochodu i zawarciem umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy kupna sprzedaży o czym poinformuje Sprzedającego pisemnie.
8. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Referaty

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06 luty 2020
Dokument wytworzony przez: Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Rafał Wilczewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lutego 2020 10:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Demiańczuk
Ilość wyświetleń: 305
11 lutego 2020 19:29 (Mariusz Demiańczuk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lutego 2020 19:23 (Mariusz Demiańczuk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 lutego 2020 10:14 (Mariusz Demiańczuk) - Dodanie załącznika [wzor_oferty.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)