Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetawarzanie w Urzędzie Gminy Prostki)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO Urząd Gminy Prostki informuje, że:
1. Administratorem Danych Osobowych Klientów Urzędu Gminy Prostki jest Wójt Gminy Prostki, z siedzibą ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Gminy Prostki możliwy jest na adres Urzędu Gminy Prostki: ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod1@prostki.pl lub iod2@prostki.pl.
3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Prostki - przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Prostki;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Prostki;
c) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. Dane osobowe Klientów Urzędu mogą otrzymywać organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Prostki przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Prostki.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7. Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.
8. Klient Urzędu ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO – Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Wójta Gminy Prostki narusza przepisy RODO - Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Szczegółowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punktów (m.in. dotyczące konkretnego celu przetwarzania danych osobowych) są podawane Klientom w momencie pozyskiwania danych osobowych przez pracowników Urzędu Gminy Prostki.
Urząd Gminy Prostki informuje, że może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Wiadomość powiązana z

Referaty

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28 maja 2018
Dokument wytworzony przez: Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mirosław Orłowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 maja 2018 13:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Demiańczuk
Ilość wyświetleń: 3163
28 maja 2018 14:10 (Mariusz Demiańczuk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 maja 2018 14:07 (Mariusz Demiańczuk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 maja 2018 13:53 (Mariusz Demiańczuk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)