Otwarte konkursy ofert

Nabór na członków komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych gminy Prostki w roku 2018

OR.524.2.2018

Na podstawie Uchwały Nr XLVI..273.2017 Rady Gminy Prostki z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programie współpracy Gminy Prostki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Wójt Gminy Prostki

ogłasza nabór na członków komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu: ochrony zdrowia, polityki społecznej, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa.
1. W skład komisji konkursowej wchodzi 3 przedstawicieli wskazanych przez Wójta Gminy Prostki oraz 3 przedstawicieli osób wskazanych przez organizacje pozarządowe.
2. Kandydatami na członków danej Komisji mogą być osoby, które reprezentują organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Prostki, z wyłączeniem osób, które są zrzeszone w organizacji pozarządowej, która złożyła wniosek w ramach danego ogłoszonego konkursu. W pracach komisji nie mogą wziąć udział osoby powiązane z organizacjami składającymi oferty.
3. Kandydatury osób wskazanych przez organizacje pozarządowe (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy składać na piśmie zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
4. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych należy składać w Urzędzie Gminy Prostki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.02.2018 r.
5. Wójt Gminy Prostki wybierze 3 kandydatów z osób wskazanych przez organizacje pozarządowe na członków komisji opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu wsparcia zadań na terenie Gminy Prostki.
6. Ostateczny skład komisji konkursowej powoływany zostanie w drodze zarządzenia Wójta Gminy Prostki.
7. Udział w pracach Komisji Opiniującej Oferty jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
8. W pracach Komisji Konkursowej może uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, obejmującej zakres zadania publicznego, którego konkurs dotyczy, o ile tak zadecyduje Wójt Gminy Prostki.
9. Do członków Komisji Konkursowej, biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ) dotyczące wyłączenia pracownika.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Referaty

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15 luty 2018
Dokument wytworzony przez: Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mirosław Orłowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 lutego 2018 22:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Demiańczuk
Ilość wyświetleń: 310
15 lutego 2018 22:40 Mariusz Demiańczuk - Dodanie załącznika [formularz_zgloszenia_do_komisji.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 lutego 2018 22:39 Mariusz Demiańczuk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)