Otwarte konkursy ofert

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy Prostki w roku 2018

OR.524.1.2018 Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ) Uchwały Nr XLVI.273.2017 Rady Gminy Prostki z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Prostki z organizacjami pozarządowymi oraz...

Nabór na członków komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych gminy Prostki w roku 2018

OR.524.2.2018 Na podstawie Uchwały Nr XLVI..273.2017 Rady Gminy Prostki z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programie współpracy Gminy Prostki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok Wójt Gminy Prostki ogłasza nabór na członków komisji...