Otwarte konkursy ofert

Wyszukiwarka

Wybierz rok

II Otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy Prostki w roku 2019

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), uchwały nr XLVIII.335.2018 Rady Gminy Prostki z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia...

Nabór na członków komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych gminy Prostki w roku 2019

OR.524.2.2019 Na podstawie Uchwały Nr XLVIII.335.2018 Rady Gminy Prostki z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programie współpracy Gminy Prostki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok Wójt Gminy Prostki ogłasza nabór na członków...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy Prostki w roku 2019

OR.524.1.2019 Działając na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z póź. zm.) Uchwały Nr XLVIII.335.2018 Rady Gminy Prostki z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Prostki...