Obwieszczenia

Obwieszczenie, zawiadamiające, że w dniu 28 stycznia 2020r. została wydana decyzja znak: RI.6733.9.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na rozbudowie sieci ciepłowniczej w miejscowości Prostki, gmina Prostki

RI.6733.9.2019.11

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 28 stycznia 2020r. została wydana decyzja znak: RI.6733.9.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na rozbudowie sieci ciepłowniczej w miejscowości Prostki, gmina Prostki, realizowanej w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności dystrybucji ciepła i ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej w gminie Prostki”, na działkach położonych w gminie Prostki w obrębie geod.: 0031 Prostki, o numerach ewid.: 274/12, 274/13, 274/14, 279, 285/18, 295/2, 345, 346, 347, 350, 351, 384/2, 392, 393/1, 393/4, 393/5, 394, 395, 396, 398, 399, 400, 401, 402/2, 402/3, 403/3, 404, 405/1, 406/1, 407/1, 412/5, 416, 423/3, 429/1, 429/2, 430, 431/1, 432, 434, 435/3, 435/7, 435/8, 435/9, 435/12, 435/13, 436, 437, 438/1, 438/2, 439/3, 439/4, 463, 468/3, 468/7, 440/4, 441, 444/4, 471, 506/4, 506/23, 506/48, 506/110, 506/118, 506/147, 508, 1460/5, 1460/7.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Prostkach przy ul. 1 Maja 44B, pokój 110, tel. (87) 611-28-60 w godzinach 7.00- 15.00.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza się na okres 14 dni na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Prostki, Sołectwa Prostki oraz umieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki: www.bip.prostki.pl.
Po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, w terminie 14 kolejnych dni, można składać odwołania od niniejszej decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Dniem zamieszczenia obwieszczenia jest dzień 29 stycznia 2020 r.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28 stycznia 2020
Dokument wytworzony przez: Inwestycji i Rozwoju
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Rafał Wilczewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 stycznia 2020 23:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Demiańczuk
Ilość wyświetleń: 73
29 stycznia 2020 23:46 (Mariusz Demiańczuk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)