Obwieszczenia

Obwieszczenie o toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Miłusze gm. Prostki planowanego do realizacji na działce o numerze geod.: 112 obręb geod. 0025 Miłusze gmina Prostki

RI.6220.7.2019.15

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 36 § 1 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.) informuję o toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Miłusze gm. Prostki planowanego do realizacji na działce o numerze geod.: 112 obręb geod. 0025 Miłusze gmina Prostki:

1. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGGW Wody Polskie w opinii znak: BI.RZŚ.436.829.2019.KA z dnia 31.10.2019r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Miłusze na działce o numerze geodezyjnym 112 w obrębie Miłusze gmina Prostki oraz wskazał warunki i wymagania konieczne do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2. Wójt Gminy Prostki postanowieniem znak: RI.6220.7.2019.13 z dnia 15.11.2019r. nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Miłusze gm. Prostki planowanego do realizacji na działce o numerze geod.: 112 obręb geod. 0025 Miłusze gmina Prostki i ustalił pełny zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018r. Poz. 2081 ze zm.).

Akta sprawy (wniosek wraz z załącznikami oraz karta informacyjna przedsięwzięcia, opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.4220.310.2019.AZ.1 z dnia 26.08.2019r. oraz opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGGW Wody Polskie znak: BI.RZŚ.436.829.2019.KA z dnia 31.10.2019r., jak również postanowienie Wójta Gminy Prostki znak: RI.6220.7.2019.13 z dnia 15.11.2019r.) są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Prostki ul.1 Maja 44B, 19-335 Prostki, pokój nr 110, tel. (87) 611-28-60 w godzinach 7.00-15.00.

Niniejsze obwieszczenie, podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Prostki oraz Sołectwa Wsi Miłusze.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19 listopada 2019 r.
Dokument wytworzony przez: Inwestycji i Rozwoju
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Rafał Wilczewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 listopada 2019 19:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Demiańczuk
Ilość wyświetleń: 134
20 listopada 2019 19:36 (Mariusz Demiańczuk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)