Obwieszczenia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: RI.6733.4.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN-15 kV wraz ze złączem kablowym ZKSN, planowanej do realizacji na terenie gminy Prostki, obręb 0031 Prostki, wieś Bogusze, na działkach o numerach geod.: 621 i 687

RI.6733.4.2019.5

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 5 sierpnia 2019r. została wydana decyzja znak: RI.6733.4.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN-15 kV wraz ze złączem kablowym ZKSN, planowanej do realizacji na terenie gminy Prostki, obręb 0031 Prostki, wieś Bogusze, na działkach o numerach geod.: 621 i 687.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Prostkach przy ul. 1 Maja 44B, pokój 110, tel. (87) 611-28-60 w godzinach 7.00- 15.00.

Klauzula informacyjna
Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Prostki, adres: Urząd Gminy w Prostkach, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki,
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Gminy w Prostkach, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki, e-mail: iod1@prostki.pl lub e-mail: iod2@prostki.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i c rozporządzenia RODO z dnia 27 kwietnia 2016r.,
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko na podstawie przepisów prawa,
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
- podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej z Administratorem Danych Osobowych,
- organom uprawnionym do kontroli działań Jednostek Samorządu Terytorialnego,
- osobom i instytucjom w przypadku złożenia wniosku o dostępie do informacji publicznej.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
7. Pozyskane dane będą przechowywane i przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa do celów archiwizacji.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO.
9. Osoba, której dane są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO – osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.
12. Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych jest wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, a gdy ma to zastosowanie- pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych.
13. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07 sierpnia 2019
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Stępniak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 sierpnia 2019 14:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Demiańczuk
Ilość wyświetleń: 180
14 sierpnia 2019 14:11 (Mariusz Demiańczuk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 sierpnia 2019 14:07 (Mariusz Demiańczuk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)