Obwieszczenia

Wójt Gminy Prostki podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN, oraz infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do lokalizacji na działkach o numerach geod. 3/43, 3/44 położonych we wsi Kosinowo w obrębie geod. 0020 Krzywińskie gmina Prostki

RI.6220.1.2018.20

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wystąpieniu o uzgodnienia i opinię dotyczącą Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm., dalej ustawa ooś),

Wójt Gminy Prostki podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN, oraz infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do lokalizacji na działkach o numerach geod. 3/43, 3/44 położonych we wsi Kosinowo w obrębie geod. 0020 Krzywińskie gmina Prostki:
1) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
2) o wystąpieniu o uzgodnienie i opinie dotyczące Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku oraz organu właściwego w sprawach ocen wodnoprawnych (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku) w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko jest Wójt Gminy Prostki.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy tj.:
- wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami,
- Kartą informacyjną przedsięwzięcia,
- opinią Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 22.08.2018r. znak: BI.ZZŚ.435.89.2018.AS,
- opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 2.08.2018r. znak: WOOŚ.4220.238.2018.AD.1,
- Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniem z dnia 03.01.2019r.,
w Urzędzie Gminy w Prostkach w Referacie Inwestycji i Rozwoju przy ul. 1 Maja 44B (I piętro, pok. nr 110) od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie od 15 stycznia 2019 r. do 14 lutego 2019 r.

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na adres sekretariat@prostki.pl i ustnie do protokołu w siedzibie organu.

Uwagi i wnioski wniesione w ramach udziału społeczeństwa będą rozpatrzone przez Wójta Gminy Prostki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ustawy ooś uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpoznania. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy – każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki: www.bip.prostki.pl oraz na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy Prostki, Sołtysa Wsi Kosinowo.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09 stycznia 2019 r.
Dokument wytworzony przez: Inwestycji i Rozwoju
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Rafał Wilczewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2019 10:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Demiańczuk
Ilość wyświetleń: 136
11 stycznia 2019 10:28 Mariusz Demiańczuk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 stycznia 2019 10:24 Mariusz Demiańczuk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)