Obwieszczenia

Informacja przed wydaniem decyzji środowiskowej w postępowaniu dotyczącym eksploatacji złoża piasku ze żwirem Prostki-Niedźwiedzkie w kat. C1, na działce nr geod. 90 obręb 0031 Prostki (pole E) i na części działki nr 59 obręb 0026 Niedźwiedzkie (pole W)

RI.6220.4.2018.10

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 33 ust. 1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm., dalej ustawa ooś)

Wójt Gminy Prostki informuje, że w postępowaniu dotyczącym planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasku ze żwirem Prostki-Niedźwiedzkie w kat. C1, na działce nr geod. 90 obręb 0031 Prostki (pole E) i na części działki nr 59 obręb 0026 Niedźwiedzkie (pole W) planowanego do realizacji na terenie gminy Prostki, powiat ełcki, woj. warmińsko-mazurskie, zebrany został cały materiał dowodowy dający podstawę do wydania decyzji.

Zainteresowani mają możliwość zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów uczestniczących w postępowaniu. Zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z n/w materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 110 tel. (87) 611-28-60 w godzinach: 7.00-15.00 oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie do 21.01.2019r.:
- wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami,
- Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego uzupełnieniem na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie znak: BI.RZŚ.435.52.2018.MC z dnia 7.11.2018r.,
- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.4221.51.2018.AZ.5 z dnia 31.12.2018r. uzgadniającym realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wraz z określeniem warunków jego realizacji i eksploatacji.

Po upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja administracyjna w przedmiotowej sprawie w oparciu o zebrany materiał dowodowy.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji państwowej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki: www.bip.prostki.pl oraz na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy Prostki, Sołtysa Wsi Prostki oraz Sołtysa Wsi Niedźwiedzkie.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 08 stycznia 2019 r.
Dokument wytworzony przez: Inwestycji i Rozwoju
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Rafał Wilczewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2019 10:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Demiańczuk
Ilość wyświetleń: 130
11 stycznia 2019 10:20 Mariusz Demiańczuk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)