Obwieszczenia

Informacja dla właścicieli nieruchomości położonych w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią

W dniu 01.01.2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.Dz.U. z 2018r. poz. 2268), w tym przepis art. 546, stanowiący, że decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego a także decyzje o warunkach zabudowy dotyczące nieruchomości lub jej części znajdujących się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią lub w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego od strony odpowietrznej wygasają z dniem wejścia w życie ustawy.

Wygaśnięcie nie obejmuje następujących decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:
- dotyczących rozbudowy, przebudowy i odbudowy istniejących obiektów liniowych;
- na podstawie których przed dniem wejścia w życie ww. ustawy wydano decyzje o pozwoleniu na budowę albo dokonano zgłoszeń, o których mowa w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, do których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu;
- dotyczących zagospodarowania terenu niezwiązanego z wykonywaniem robót budowlanych lub polegającego wyłącznie na budowie drogi rowerowej, urządzeń melioracji wodnych lub budowli przeciwpowodziowych.

Zgodnie z art. 546 ust. 5 w/w ustawy Wójt Gminy Prostki sporządził wykaz decyzji, które wygasły z mocy ww. ustawy, który został przekazany właściwemu miejscowo organowi administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz ogłoszony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki.

Na stronie internetowej http://mapy.isok.gov.pl/imap/ można sprawdzić, czy nieruchomość, dla której wydano warunki zabudowy, zlokalizowana jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.


Wykaz decyzji o warunkach zabudowy wydanych przez Wójta Gminy Prostki a wygaszonych z dniem 01.01.2018r., na podstawie zapisu art. 546 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2268).


L.p.

Znak sprawy

Nr decyzji; Data decyzji

Nr obrębu

Nr działki

Rodzaj inwestycji

1.

 

 

RIOS-7331/26/2007

26/2007; 27.08.2007r.

0031 Prostki

1085

Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych

2.

 

 

RIOS-7331/4/09

4/2009; 23.03.2009r.

0031 Prostki

782

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwóch garaży oraz budynku gospodarczego

3.

 

 

RIOS-7331/34/2010

34/2010; 21.12.2010r.

0031 Prostki

776/1

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

4.

 

 

RIW.6730.35. 2011

35/2011; 13.10.2011r.

0031 Prostki

1083

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

5.

 

 

RIW.6730.36. 2011

36/2011; 13.10.2011r.

0031 Prostki

1079

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

6.

 

 

RI.6730.7.2014

7/2014; 29.04.2014r.

0031 Prostki

776/3

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowa budynku garażowego

7.

 

RI.6730.18. 2016

18/2016; 24.06.2016r.

0029 Ostrykół

10

Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażem w bryle budynku.

 

Wykaz nie dotyczy decyzji, na podstawie których przed dniem 01.01.2018r. inwestorzy uzyskali decyzje o pozwoleniu na budowę albo dokonano zgłoszeń, o których mowa w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, do których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu.


 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31 grudnia 2018
Dokument wytworzony przez: Inwestycji i Rozwoju
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Rafał Wilczewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 stycznia 2019 14:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Demiańczuk
Ilość wyświetleń: 144
11 stycznia 2019 10:22 Mariusz Demiańczuk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 stycznia 2019 10:22 Mariusz Demiańczuk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 stycznia 2019 14:45 Mariusz Demiańczuk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)