Obwieszczenia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 29 drzew przydrożnych rosnących w pasie drogi krajowej nr 65 na odcinku Ełk – Prostki (dz. nr 164, 269 obręb Prostki)

GK.6131.50.2018

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Działając zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.0.1257 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku znak sprawy: O.OL.Z12.4251.17.2018 (data wpływu do tut. Urzędu 21.09.2018 r.) zostało wszczęto postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 29 drzew przydrożnych rosnących w pasie drogi krajowej nr 65 na odcinku Ełk – Prostki (dz. nr 164, 269 obręb Prostki).

Akta sprawy są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Prostki: ul.1 Maja 44 B, 19-335 Prostki pokój nr 10, tel. (87) 6112863 w godzinach 7.00-15.00.

W terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia istnieje możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowej sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Prostkach ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki, pokój nr 10, w godzinach 7.00-15.00.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających z art.10 Kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Zgodnie z art. 79 § 1 Kpa oraz 83c ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018.0.142 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 10.10.2018 r. o godz. 10:00 zostanie przeprowadzony dowód z oględzin drzewa.
Niniejsze zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Prostkach oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki http://bip.prostki.pl/

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02 października 2018
Dokument wytworzony przez: Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mirosław Orłowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 października 2018 08:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Demiańczuk
Ilość wyświetleń: 159
04 października 2018 08:31 Mariusz Demiańczuk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)