Obwieszczenia

Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej kablowej SN-15 kV, złącza kablowego SN oraz słupów SN, na działkach z obrębu 0031 Prostki wieś Bogusze oraz Miasto Grajewo obręb 0001 Grajewo

RI.6733.1.2017.2


OBWIESZCZENIE


Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. Poz. 23) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2016r. Poz.778),

 

zawiadamiam


że w dniu 04.01.2017r. na wniosek Pana Jana Tokarskiego reprezentującego: TJAN ELECTRIC FIRMA PRYWATNA ELEKTROMONTAŻ OGÓLNOBUDOWLANY I PRZEMYSŁOWY JAN TOKARSKI z siedzibą: Żółtki 43, 16-070 Choroszcz, działającego jako pełnomocnik Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21A, w imieniu której działa: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok z siedzibą w Białymstoku przy ul. Elektrycznej 13, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej kablowej SN-15 kV, złącza kablowego SN oraz słupów SN.
Lokalizacja inwestycji:
Gmina Prostki, obręb 0031 Prostki wieś Bogusze, działki o numerach geod.: 1443, 1172/2, 1254/1, 1255/3, 1255/2, 1570, 1253/2, 1254/2, 1125/1, 1125/3, 1125/5, 1125/2, 1174, 1123, 1122, 1119, 1118, 1116, 1114, 1115/4, 1569, 1111/7, 1111/6, 1111/5, 1111/4, 1108/2, 1108/1, 1107/5, 1107/4, 1107/2, 1107/1, 1113, 1451, 1112, 1110, 1109, 1106, 1105, 1104, 1103, 1101, 1100, 1175, 1098.
Miasto Grajewo, obręb 0001 Grajewo, działki o numerach geod.: 3612/1, 3611/1, 3611/2, 3612/2, 116, 3611/3, 3612/3.

 

Lokalizacja przedsięwzięcia planowana jest na obszarze Gminy Prostki oraz Miasta Grajewo, zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mając na względzie, iż największa część terenu, na którym ma być realizowana inwestycja znajduje się na terenie Gminy Prostki, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Prostki, w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Grajewa.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 Kpa organ prowadzący postępowanie obowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym informuję, że ze zgromadzonym materiałem dotyczącym powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 110 tel. (87) 611-28-60 w godzinach: 7.00-15.00 w trakcie trwania postępowania.
Osoby zainteresowane mogą wnosić w okresie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia wnoski do planowanej inwestycji.
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przedmiotowej sprawie zostanie przedłożony celem uzgodnienia do organów wymienionych w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza się na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Prostki www.bip.prostki.pl, na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Grajewo www.bip.um.grajewo.pl oraz na tablicy informacyjnej w sołectwie Bogusze.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11 stycznia 2017
Dokument wytworzony przez: Inwestycji i Rozwoju
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mirosław Orłowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2017 15:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Demiańczuk
Ilość wyświetleń: 410
11 stycznia 2017 15:22 Mariusz Demiańczuk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 stycznia 2017 15:21 Mariusz Demiańczuk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)