Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25.01.2019r. znak: RI.6220.4.2018.12 dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasku ze żwirem Prostki-Niedźwiedzkie w kat. C1, planowanego do realizacji na terenie gminy Prostki na działce nr geod. 90 obręb 0031 Prostki (pole E) i na części działki nr 59 obręb 0026 Niedźwiedzkie (pole W) gmina Prostki

RI.6220.4.2018.15 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) Wójt Gminy Prostki podaje do publicznej wiadomości informację...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: RI. 6733.2.2018.20 w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej planowanej do realizacji na terenie gminy Prostki w obrębie 0035 Taczki na działce nr ewid. 60

RI.6733.2.2018.21 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 27 marca 2019r. została wydana decyzja znak: RI. 6733.2.2018.20 w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego...

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 18.03.2019r. znak: RI.6220.6.2018.13 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, planowanego do lokalizacji na działce o numerze geod.: 4 położonej w obrębie geod. 0027 Nowaki gmina Prostki

RI.6220.6.2018. 14 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018r. Poz. 2081 ze zm.) Wójt Gminy Prostki podaje do publicznej wiadomości informację...

Obwieszczenie w postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej planowanej na działce o numerze geod.: 60 obręb 0035 Taczki gmina Prostki

RI.6733.2.2018.18 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam że w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej planowanej na działce...

Obwieszczenie w sprawie przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 4 obręb geod.0027 Nowaki gmina Prostki"

RI.6220.6.2018.12 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam: 1) o złożonym w dniu 04.02.2019r. przez pełnomocnika inwestora uzupełnieniu Karty informacyjnej przedsięwzięcia zawierającym wyjaśnienia...

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV planowanej na działkach z obrębu 0022 Lipińskie Małe o numerach geod.: 141, 162, 165, 166, 167; z obrębu 0026 Niedźwiedzkie o działki o numerach geod.: 21, 22/7, 58, 66 gmina Prostki

RI.6733.1.2019.2 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r. Poz. 1945), zawiadamiam że...

Obieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasku ze żwirem Prostki-Niedźwiedzkie w kat. C1

RI.6220.4.2018.13 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) Wójt Gminy Prostki podaje do publicznej wiadomości informację...

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 4 obręb geod. 0027 Nowaki gmina Prostki

RI.6220.6.2018.3 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Działając zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...