Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu od decyzji nr 10/2017 z dnia 18.12.2017r. (znak: RI. 6733.10.2017.17) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej kablowej średniego napięcia SN-15 kV, złącza kablowego SN oraz słupów SN na działkach położonych w obrębie 0001 Grajewo, Miasto Grajewo oraz na działkach położonych w obrębie 0031 Prostki, gmina Prostki

RI.6733.10.2017.21 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 10 stycznia...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na nieruchomościach położonych w obrębie 0032 Rożyńsk Wielki o numerach geod. 53, 64, 66/7 gmina Prostki

RI.6733.1.2018.2 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1257) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r. Poz.1073), zawiadamiam że na wniosek...

Informacja o postępowaniu w sprawie przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej nr 2 o mocy 2 MW” planowanego do lokalizacji na działce o numerze geod. 46 położonej we wsi Dybowo w obrębie geod. 0010 Dybowo gmina Prostki

RI.6220.10.2017.6 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 poz. 1257) zawiadamiam: 1) o wydanej w dniu 15.12.2017r. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.4240.411.2017.SCH stwierdzającej, że dla...

Informacja o postępowaniu w sprawie przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej nr 1 o mocy 2 MW” planowanego do lokalizacji na działce o numerze geod. 46 położonej we wsi Dybowo w obrębie geod. 0010 Dybowo gmina Prostki

RI.6220.9.2017.6 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 poz. 1257) zawiadamiam: 1) o wydanej w dniu 14.12.2017r. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.4240.399.2017.SCH stwierdzającej, że dla...

Obwieszczenie Wójta Gminy Prostkiże w dniu 18 grudnia 2017r. została wydana decyzja znak: RI.6733.10.2017.17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

RI.6733.10.2017.18 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r. Poz. 1073), zawiadamiam, że w dniu 18 grudnia 2017r. została wydana decyzja znak: RI.6733.10.2017.17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym,...

Obwieszczenie Wójta Gminy Prostki o wydaniu postanowienia znak: RI.6733.10.2017.15 z dnia 13.12.2017r. w sprawie podjęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

RI.6733.10.2017.16 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz.1257) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r. Poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu przez Wójta Gminy Prostki...

Na wniosek inwestora: „SIGMA Energia” Sp. z o.o. z siedzibą: 62-025 Kostrzyn, ul. Słowackiego 5, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej nr 2 o mocy 2 MW”, planowanego do lokalizacji na działce o numerze geod.46 w obrębie geod. 0010 Dybowo gmina Prostki

RI.6220.10.2017.2 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Działając zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. Poz. 1257) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...