Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasku ze żwirem Prostki-Niedźwiedzkie w kat. C1

RI.6220.4.2018.13 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) Wójt Gminy Prostki podaje do publicznej wiadomości informację...

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 4 obręb geod. 0027 Nowaki gmina Prostki

RI.6220.6.2018.3 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Działając zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Krzywińskich na części działek ew. nr 12/26, 12/29 obręb 0020 obręb Krzywińskie, gmina Prostki

RI.6733.11.2018.6 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 11 stycznia 2019r. została wydana decyzja znak: RI.6733.11.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla...

Wójt Gminy Prostki podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN, oraz infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do lokalizacji na działkach o numerach geod. 3/43, 3/44 położonych we wsi Kosinowo w obrębie geod. 0020 Krzywińskie gmina Prostki

RI.6220.1.2018.20 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wystąpieniu o uzgodnienia i opinię dotyczącą Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października...

Informacja przed wydaniem decyzji środowiskowej w postępowaniu dotyczącym eksploatacji złoża piasku ze żwirem Prostki-Niedźwiedzkie w kat. C1, na działce nr geod. 90 obręb 0031 Prostki (pole E) i na części działki nr 59 obręb 0026 Niedźwiedzkie (pole W)

RI.6220.4.2018.10 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 33 ust. 1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

Informacja dla właścicieli nieruchomości położonych w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią

W dniu 01.01.2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.Dz.U. z 2018r. poz. 2268), w tym przepis art. 546, stanowiący, że decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego a także decyzje o warunkach zabudowy dotyczące nieruchomości lub jej części znajdujących się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią...

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej planowanej na działce o numerze geod.: 60 obręb 0035 Taczki gmina Prostki

RI.6733.2.2018.16 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 9, 10, 36 w związku z art. 75 §1 i art. 84 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1257 ze zm.), zawiadamiam że w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii...

Obwieszczenie o wydanej w dniu 13 grudnia 2018r. decyzji znak: RI.6733.10.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z niezbędnym uzbrojeniem (przepompownią ścieków i instalacją eNN zalicznikową) realizowanego w ramach zadania pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków w miejscowościach Katarzynowo-Kopijki

RI.6733.10.2018.7 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 13 grudnia 2018r. została wydana decyzja znak: RI.6733.10.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla...

Obwieszczenie o wydanej w dniu 14 grudnia 2018r. decyzji znak: RI.6733.9.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej: linii kablowych SN-15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV, słupów w istniejącej linii napowietrznej SN-15kV

RI.6733.9.2018.6 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 14 grudnia 2018r. została wydana decyzja znak: RI.6733.9.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: RI.6733.8.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN-15 kV, planowanej do realizacji na terenie gminy Prostki, obręb 0031 Prostki, na działkach o numerach geod.: 581, 585, 586, 587, 588, 589, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 620, 621, 622, 687, 1445

RI.6733.8.2018.7 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 6 grudnia 2018r. została wydana decyzja znak: RI.6733.8.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym...