Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadamiam, że w dniu 6 lipca 2020r. została wydana decyzja znak: RI.6733.2.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz z budową złączy kablowych nN-0,4kV, na działkach z obrębu 0031 Prostki o numerach ewid.: 1175, 1098/6, 1095, 1102/1, 1174, 1101, 1098/2, 1098/5, 1098/4, 1098/3, 1097, 1096, 1094, 1452

RI.6733.2.2020.8 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 6 lipca 2020r. została wydana decyzja znak: RI.6733.2.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla...

Obwieszczenie o toku sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, planowanego do realizacji na działce o numerze geod. 22/7 obręb ewid. 0026 Niedźwiedzkie gmina Prostki

RI.6220.2.2020.8 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. Poz. 256 ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 23.06.2020 r. znak: RI.6733.1.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV i kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN

RI.6733.1.2020.6 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 293) zawiadamiam, że w dniu 23 czerwca 2020r. została wydana decyzja znak: RI.6733.1.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji...

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak: RI.6220.7.2019.21 z dnia 23.06.2020r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Miłusze gm. Prostki planowanego do realizacji na działce o numerze geod.: 112 obręb geod. 0025 Miłusze gmina Prostki

RI.6220.7.2019.22 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. Poz. 256 ze zm.) informuję, że Wójt Gminy Prostki postanowieniem znak: RI.6220.7.2019.21 z dnia 23.06.2020r. podjął zawieszone postępowanie, wszczęte z wniosku Pana Janusza Supińskiego...

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o toku sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej- elektrowni słonecznej wraz z inwerterami, złączami kablowymi, stacją transformatorową, o mocy do 1 MW na działce o numerze ewid. 12/4 obręb 0018 Krupin gmina Prostki

RI.6220.1.2020.7 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. Poz. 256 ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...