Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wójt Gminy Prostki informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego Znak: RI.6220.7.2017.2 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 1000 kW planowanego do lokalizacji na działce o numerze geod.: 11/1 położonej w obrębie geod. 0017 Kopijki gmina Prostki

RI.6220.7.2017.2 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Działając zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. Poz. 1073) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

Wójt Gminy Prostki informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego Znak: RI.6220.6.2017.2 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 1000 kW planowanego do lokalizacji na działkach o numerach geod.: 151/1, 151/2, 10, 11/1 położonych w obrębie geod. 0017 Kopijki gmina Prostki

RI.6220.6.2017.2 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Działając zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. Poz. 1073) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

W dniu 05.06.2017r. Wójt Gminy Prostki wydał postanowienie znak: RI.6220.2.2017.13 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu z zakresu produkcji spożywczej: przemiał zbóż, produkcja makaronów, pelletów i tortilli planowanego do realizacji na działkach o numerach geod.: 327/2, 300/5 położonych w obrębie 0031 Prostki gmina Prostki

RI.6220.2.2017.14 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 23) zawiadamiam że w dniu 05.06.2017r. Wójt Gminy Prostki wydał postanowienie znak: RI.6220.2.2017.13 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania...

Wójt Gminy Prostki informuje, że w dniu 26 maja 2017r. została wydana decyzja znak: RI.6733.4.2017.7 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN 15 kV na działkach z terenu gminy Prostki obręb 0019 Krzywe, wieś Zawady Tworki, o numerach geod.: 4/86, 321, 337, 4/27, 4/26, 323

RI.6733.4.2017.8 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 23) zawiadamiam, że w dniu 26 maja 2017r. została wydana decyzja znak: RI.6733.4.2017.7 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla inwestycji...

Wójt Gminy Prostki zawiadamia o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwusłupowego wyciągu do wakeboardu i nart wodnych wraz z platformą startową planowanego do lokalizacji na działkach o numerach geod. 1 i 8 położonych w obrębie geod. 0019 Krzywe gmina Prostki

RI.6220.5.2017.3 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Działając zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016r. Poz. 23) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15.05.2017r. znak: RI.6220.3.2017.10 dla przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW”, ozn. umownie A, planowanego do lokalizacji na części działki o numerze geod. 3/55 położonej we wsi Kosinowo w obrębie geod. 0020 Krzywińskie gmina Prostki

RI.6220.3.2017.11 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 353) Wójt Gminy Prostki podaje do publicznej wiadomości informację...

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15.05.2017r. znak: RI.6220.4.2017.10 dla przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW”, ozn. umownie B, planowanego do lokalizacji na części działki o numerze geod. 3/55 położonej we wsi Kosinowo w obrębie geod. 0020 Krzywińskie gmina Prostki

RI.6220.4.2017.11 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 353z późn.zm.) Wójt Gminy Prostki podaje do publicznej wiadomości informację...

Wójt Gminy Prostki zawiadamia o toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu z zakresu produkcji spożywczej: przemiału zbóż, produkcji makaronów, pelletów i tortilli planowanych do realizacji na działkach o numerach geod. 327/2, 300/5 położonych w obrębie 0031 Prostki gmina Prostki

RI.6220.2.2017.11 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 36 § 1 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. Poz. 23) zawiadamiam, że postanowienie stwierdzające obowiązek lub brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego...

Obwieszczenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Prostki obejmującego teren położony między ul. Zieloną, Szkolną, 1-go Maja i terenami kolejowymi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

RI.6721.1.2016.2017.11 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PROSTKI o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Prostki obejmującego teren położony między ul. Zieloną, Szkolną, 1-go Maja i terenami kolejowymi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17...