Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wójt Gminy Prostki informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z niezbędnym uzbrojeniem, przepompownią ścieków. Inwestycja realizowana w ramach zadania: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Wiśniowie Ełckim-odcinek Pacanowo”

RI.6733.12.2017.2 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1257) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r. Poz. 1073), zawiadamiam że na wniosek...

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji: budowa międzysystemowego gazociągu

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji: budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego...

Obwieszczenie w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (ozn. ELC 0701A) planowanej do realizacji na terenie gminy Prostki w obrębie 0035 Taczki na działce nr ewid. 60

RI.6733.2.2017.14 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 25 października 2017r. została wydana decyzja znak: RI.6733.2.2017.13 w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego...

Obwieszczenie w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (ozn. ELC 1101A) planowanej do realizacji na terenie gminy Prostki w obrębie 0018 Krupin na działce nr ewid. 141/2

RI.6733.7.2017.9 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 20 października 2017r. została wydana decyzja znak: RI.6733.7.2017.8 w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego...

Wójt Gminy Prostki podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.10.2017r. znak: RI.6220.7.2017.10 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 1000 kW planowanego do lokalizacji na działce o numerze geod.: 11/1 położonej w obrębie geod. 0017 Kopijki gmina Prostki

RI.6220.7.2017.11 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405) Wójt Gminy Prostki podaje do publicznej wiadomości informację...

Wójt Gminy Prostki podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.10.2017r. znak: RI.6220.6.2017.10 dla przedsięwzięcia przedsięwzięcia polegającego na budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 1000 kW planowanego do lokalizacji na działkach o numerach geod.: 151/1, 151/2, 10, 11/1 położonych w obrębie geod. 0017 Kopijki gmina Prostki

RI.6220.6.2017.11 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405) Wójt Gminy Prostki podaje do publicznej wiadomości informację...

Informacja o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejących linii napowietrznych SN i nN na linie kablowe SN 15 kV i nN 0,4/0,23 kV wraz z przebudową słupowej stacji transformatorowej na kontenerową na terenie obrębu 0020 Krzywińskie działki o numerach geod.: 9/1, 9/2, 13 oraz obrębu 0028 Olszewo, działki o numerach geod.: 13/5, 26/3, 26/9, 26/10, 36, 37/1, 38

RI.6733.11.2017.2 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1257) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r. Poz. 1073) zawiadamiam że na wniosek...

Wójt Gminy Prostki informuje, że w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej planowanej na działce o numerze geod.: 141/2 obręb 0018 Krupin gmina Prostki, postanowieniem znak: RI.6733.7.2017.6 z dnia 09.10.2017r. postanowił powołać biegłego z zakresu telekomunikacji ruchomej (systemy telefonii komórkowej oraz inne systemy oparte na komunikacji bezprzewodowej)

RI.6733.7.2017.7 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 9 w związku z art. 75 §1 i art. 84 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1257), zawiadamiam że w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej...

Wójt Gminy Prostki informuje, że w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej planowanej na działce o numerze geod.: 60 obręb 0035 Taczki gmina Prostki, postanowieniem znak: RI.6733.2.2017.11 z dnia 06.10.2017r. postanowił powołać biegłego z zakresu telekomunikacji ruchomej (systemy telefonii komórkowej oraz inne systemy oparte na komunikacji bezprzewodowej)

RI.6733.2.2017.12 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 9 w związku z art. 75 §1 i art. 84 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 935), zawiadamiam że...