Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wydaniu decyzji znak: RI.6733.5.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN-15 kV, na działkach z obrębu 0022 Lipińskie Małe o numerach geod.: 141, 162, 165, 166, 167; z obrębu 0026 Niedźwiedzkie o numerach geod.: 21, 22/7, 58, 66 na terenie gminy Prostki

RI.6733.5.2019.8 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 19 sierpnia 2019r. została wydana decyzja znak: RI.6733.5.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy wiejskiej. Gmina Prostki, obręb 0020 Krzywińskie, działki o numerach geod.: 12/26, 12/29

RI.6733.7.2019.2 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018r. Poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam...

Zawiadomienie stron postępowania, że w dniu 07.08.2019r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych nr 116 i 69 obręb 0004 Ciernie, gmina Prostki

RI.6730.22.2019.7 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 49a, w związku z art. 49 § 1 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 07.08.2019r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Miłusze gm. Prostki planowanego do realizacji na działce o numerze geod.: 112 obręb geod. 0025 Miłusze gmina Prostki

RI.6220.7.2019.3 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Działając zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

Obwieszczenie o toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej planowanej na działce o numerze geod.: 60 obręb 0035 Taczki gmina Prostki

RI.6733.2.2018.27 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam że w ponownie rozpatrywanej sprawie, w wyniku decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie znak: SKO.73

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: RI.6733.4.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN-15 kV wraz ze złączem kablowym ZKSN, planowanej do realizacji na terenie gminy Prostki, obręb 0031 Prostki, wieś Bogusze, na działkach o numerach geod.: 621 i 687

RI.6733.4.2019.5 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 5 sierpnia 2019r. została wydana decyzja znak: RI.6733.4.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym...

Obwieszczenie Wójta Gminy Prostki o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Prostki obejmującego teren położony między ul. Zieloną, Szkolną, 1-go Maja i terenami kolejowymi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PROSTKI o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Prostki obejmującego teren położony między ul. Zieloną, Szkolną, 1-go Maja i terenami kolejowymi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11, art....

Informacja w dniu 5 lipca 2019 r. Wójt Gminy Prostki wydał postanowienie znak: RI.6220.1.2019.11 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków, planowanego do realizacji na działkach o numerach geod. 35/4, 54/1, 55/1, 56/1, 57/1 obręb geod. 0026 Niedźwiedzkie gmina Prostki

RI.6220.1.2019.12 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam że w dniu 5 lipca 2019 r. Wójt Gminy Prostki wydał postanowienie znak: RI.6220.1.2019.11 nakładające obowiązek przeprow