Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wójt Gminy Prostki informuje, że w dniu 18.09.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej kablowej SN-15 kV, złącza kablowego SN oraz słupów SN.

RI.6733.10.2017.2 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1257) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r. Poz.1073), zawiadamiam że w...

Obwieszczenie o toku postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 1000 kW planowanej na działce nr 11/1 położonej w obrębie geod. 0017 Kopijki

RI.6220.7.2017.9 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 poz. 1257), zawiadamiam: 1) o złożonym w dniu 01.09.2017r. przez inwestora uzupełnieniu Karty informacyjnej przedsięwzięcia zawierającym wyjaśnienia do pisma Regionalnego...

Obwieszczenie o toku postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 1000 kW planowanego do lokalizacji na działkach o numerach geod.: 151/1, 151/2, 10, 11/1 położonych w obrębie geod. 0017 Kopijki

RI.6220.6.2017.9 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 poz. 1257), zawiadamiam: 1) o złożonym w dniu 01.09.2017r. przez inwestora uzupełnieniu Karty informacyjnej przedsięwzięcia zawierającym wyjaśnienia do pisma Regionalnego...

Wójt Gminy Prostki zawiadamia, że w dniu 20 września 2017r. została wydana decyzja znak: RI.6733.8.2017.5 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4/0,23 kV wraz ze złączami kablowymi na działkach o numerach geod.: 202/1, 205/1, 206, 198 obręb 0018 Krupin gmina Prostki

RI.6733.8.2017.6 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 20 września 2017r. została wydana decyzja znak: RI.6733.8.2017.5 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym,...

Wójt Gminy Prostki informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej SN-15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN-15/0,4 kV, oraz sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV wraz z przyłączami do odbiorców na części wsi Krupin i Sołtmany

RI.6733.9.2017.2 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1257) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r. Poz. 1073), zawiadamiam że...

Wójt Gminy Prostki zawiadamia, że w dniu 1 września 2017r. została wydana decyzja znak: RI.6733.6.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Ostrykół na części działki o numerze geod.: 210 obręb 0029 Ostrykół gmina Prostki

RI.6733.6.2017.5 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 1 września 2017r. została wydana decyzja znak: RI.6733.6.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej...