Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków, planowanego do realizacji na działkach o numerach geod.: 35/4, 54/1, 55/1, 56/1, 57/1 obręb geod. 0026 Niedźwiedzkie gmina Prostki, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

RI.6220.1.2019.14 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam że w dniu 16 września 2019 r. Wójt Gminy Prostki wydał postanowienie znak: RI.6220.1.2019.13 w sprawie zawiesz

Informacja o wniesieniu odwołania od decyzji nr 4/2019 z dnia 05.08.2019r. (znak: RI.6733.4.2019) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN-15 kV wraz ze złączem kablowym ZKSN, planowanej do realizacji na terenie gminy Prostki, obręb 0031 Prostki, wieś Bogusze, na działkach o numerach geod.: 621 i 687

RI.6733.4.2019.7 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 3 września 2019r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Wójta Gminy Prostki, zostało...

Informacja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przecieraniu drewna okrągłego na tarcicę budowlaną, planowanego do realizacji na działce o numerze geod.: 506/76 obręb 0031 Prostki gmina Prostki

RI.6220.1.2016.14 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam że decyzją

Informacja o powołaniu biegłego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej planowanej na działce o numerze geod.: 343 obręb 0036 Wiśniowo Ełckie gmina Prostki

RI.6733.6.2019.4 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 9, 10, 36 w związku z art. 75 §1 i art. 84 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam że w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające

Informacja o odwołaniu od decyzji dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej planowanej do realizacji na terenie gminy Prostki w obrębie 0035 Taczki na działce nr ewid. 60

RI.6733.2.2018.31 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 5 września 2019r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Wójta Gminy Prostki, zostało...

Obwieszczenie o toku postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Miłusze gm. Prostki planowanego do realizacji na działce o numerze geod.: 112 obręb geod. 0025 Miłusze gmina Prostki

RI.6220.7.2019.8 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 36 § 1 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że postanowienie stwierdzające obowiązek lub brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: RI. 6733.2.2018.28 w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej planowanej do realizacji na terenie gminy Prostki w obrębie 0035 Taczki na działce nr ewid. 60

OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 27 sierpnia 2019r. została wydana decyzja znak: RI. 6733.2.2018.28 w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla...

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora ORANGE POLSKA-43281 GEC_PROSTKI-WISNIOWO w obręb 0036 Wiśniowo Ełckie, działka o numerze geod.: 343

RI.6733.6.2019.2 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018r. Poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam...