Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Miłusze gm. Prostki planowanego do realizacji na działce o numerze geod.: 112 obręb geod. 0025 Miłusze gmina Prostki

RI.6220.7.2019.11 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 36 § 1 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.) informuję o toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: RI.6733.6.2019.8 odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora ORANGE POLSKA-43281 GEC_PROSTKI-WISNIOWO planowanej do realizacji na terenie gminy Prostki, w obrębie 0036 Wiśniowo Ełckie, na działce o numerze geod.: 343

RI.6733.6.2019.9 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 08 października 2019r. została wydana decyzja znak: RI.6733.6.2019.8 odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej...

Obwieszczenie w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 343 obręb 0036 Wiśniowo Ełckie, gmina Prostki

RI.6733.6.2019.7 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam że w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na d...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: RI.6733.7.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Krzywińskich, na części działek ew. nr 12/26, 12/29 obręb 0020 obręb Krzywińskie, gmina Prostki

RI.6733.7.2019.6 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 27 września 2019r. została wydana decyzja znak: RI.6733.7.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym,...

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nn 0,4 kV, obręb 0029 Ostrykół, działki o numerach geod.: 34, 35/4, 93/1, 96, 98, 103/5, 106, 208, 218/2, 222, 340, 341, 354/1, 354/2

RI.6733.8.2019.2 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018r. Poz. 1945), zawiadamiam

Zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 18.09.2019r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego (sklepu) na cele mieszkalne, położonego w Katarzynowie na działce nr geod. 136/5, obręb 0017 Kopijki, gmina Prostki

RI.6730.34.2019.2 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 49a, w związku z art. 49 § 1 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 18.09.2019r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla zamierzenia...