Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie informujące o wniesionym odwołaniu od decyzji odmownej znak: RI. 6733.3.2018.8 w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (ozn. ELC 1101A) planowanej do realizacji na terenie gminy Prostki w obrębie 0018 Krupin na działce nr ewid. 141/2

RI.6733.3.2018.10 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 23 maja 2018r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Wójta Gminy Prostki, zostało...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odmownej RI.6733.3.2018.8

Prostki, dnia 02.05.2018r. RI.6733.3.2018.9 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 02.Maja.2018r. została wydana decyzja znak: RI.6733.3.2018.8 w sprawie odmowy ustalenia...

Obwieszczenie, że w dniu 16 kwietnia 2018r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, zostało wniesione odwołanie od decyzji w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej planowanej do realizacji na terenie gminy Prostki w obrębie 0035 Taczki na działce nr ewid. 60

RI.6733.2.2018.9 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 16 kwietnia 2018r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Wójta Gminy Prostki, zostało...

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej planowanej na działce o numerze geod.: 141/2 obręb 0018 Krupin gmina Prostki zebrany został materiał dowodowy

RI.6733.3.2018.7 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1257 ze zm.), zawiadamiam że w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej planowanej na działce o numerze...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV na działkach o numerach geod.: 128, 125/1 obręb 0010 Dybowo

RI.6733.7.2018.2 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1257 ze zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r. Poz. 1073 ze zm.), zawiadamiam że...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV oraz nN-0,4 kV, stacji transformatorowych SN/nN-15/0,4 kV, słupów w istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej linii SN-15 kV na terenie obrębu 0016 Kobylin, wieś Kobylin i Kobylinek

RI.6733.6.2018.2 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1257 ze zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r. Poz. 1073 ze zm.), zawiadamiam że...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hali warsztatowej wraz ze stacją kontroli pojazdów planowanej do lokalizacji na działce nr 266 obręb 0031 Prostki

RI.6730.15.2018.3 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 49a, w związku z art. 49 § 1 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 05.04.2018r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia...

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej planowanej na działce o numerze geod.: 141/2 obręb 0018 Krupin gmina Prostki, postanowieniem znak: RI.6733.3.2018.4 z dnia 05.04.2018r. Wójt Gminy Prostki postanowił powołać biegłego z zakresu elektroniki, radiokomunikacji i telekomunikacji ruchomej

RI.6733.3.2018.5 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 9 w związku z art. 75 §1 i art. 84 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1257 ze zm.), zawiadamiam że w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej...