Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi krajowej nr 65 na odcinku Nowa Wieś Ełcka- granica województwa od km 74+584,30 do km 89+810,23”

RI.6220.9.2019.3 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Działając na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.),dalej Kpa, oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

Zawiadomienie stron postępowania o wniesionym odwołaniu od decyzji znak: RI. 6733.6.2019.8 z dnia 08.10.2019r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora ORANGE POLSKA-43281 GEC_PROSTKI-WISNIOWO planowanej do realizacji na terenie gminy Prostki, w obrębie 0036 Wiśniowo Ełckie, na działce o numerze geod.: 343

RI.6733.6.2019.10 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 30 października 2019r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Wójta Gminy Prostki,...

Obwieszczenie w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do przeróbki kopaliny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, planowanego do realizacji na działce o numerze ewid.: 49/33 obręb geod. 0032 Rożyńsk Wielki gmina Prostki

RI.6220.8.2019.2 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Działając zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...