Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Prostki obejmującego teren położony między ul. Zieloną, Szkolną, 1-go Maja i terenami kolejowymi oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu tego planu

RI.6721.1.2018.2 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PROSTKI o przystąpieniu do sporządzenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Prostki obejmującego teren położony między ul. Zieloną, Szkolną, 1-go Maja i terenami kolejowymi oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko...

Informacja o toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN, oraz infrastrukturą towarzyszącą”

RI.6220.1.2018.7 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 36 § 1 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. Poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że postanowienie stwierdzające obowiązek lub brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn....

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN, oraz infrastrukturą towarzyszącą”

RI.6220.1.2018.3 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Działając zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. Poz. 1257 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

Obwieszczenie o wydanej decyzji znak: RI.6733.6.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV oraz nN-0,4 kV, stacji transformatorowych SN/nN-15/0,4 kV, słupów w istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej linii SN-15 kV, planowanej do lokalizacji na terenie gminy Prostki, obręb 0016 Kobylin, wieś Kobylin i Kobylinek

RI.6733.6.2018.9 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 7 czerwca 2018r. została wydana decyzja znak: RI.6733.6.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym...

Obwieszczenie o wydaniu decyzja znak: RI.6733.7.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV, obręb 0010 Dybowo, działki o numerach geod.: 128, 125/1

RI.6733.7.2018.5 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 30 maja 2018r. została wydana decyzja znak: RI.6733.7.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla...