Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV, budowie sieci nN oraz stacji transformatorowej. Lokalizacja inwestycji: Gmina Prostki, obręb 0007 Dąbrowskie, działki o numerach geod.: 34/1, 34/2, 35/1, 35/2, 41/1

OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018r. Poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV, budowie sieci nN oraz stacji transformatorowej. Lokalizacja inwestycji: Gmina Prostki, obręb 0014 Jebramki, działki o numerach geod.: 8, 47, 51, 52, 53, 56.

RI.6733.11.2019.2 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018r. Poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV, budowie sieci nN oraz stacji transformatorowej na działkach o numerach geod.: 91/1, 92, 91/6, 106 obręb 0017 Kopijki

RI.6733.10.2019.1 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018r. Poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam...

Zawiadomienie stron postępowania w sprawie znak: RI.6730.31.2019 o wydaniu decyzji nr 31/2019 w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku letniskowego i zmianie sposobu użytkowania na cele mieszkalne oraz budowie budynku gospodarczego na działce nr geod. 133, obręb 0004 Ciernie, gmina Prostki

RI.6730.31.2019.5 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 49a, w związku z art. 49 § 1 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania w sprawie znak: RI.6730.31.2019, że w dniu 21.11.2019r. została wydana decyzja...

Obwieszczenie o toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Miłusze gm. Prostki planowanego do realizacji na działce o numerze geod.: 112 obręb geod. 0025 Miłusze gmina Prostki

RI.6220.7.2019.15 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 36 § 1 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.) informuję o toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku...

Informacja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci ciepłowniczej w miejscowości Prostki, gmina Prostki

RI.6733.9.2019.2 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018r. Poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam...