Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 29 drzew przydrożnych rosnących w pasie drogi krajowej nr 65 na odcinku Ełk – Prostki (dz. nr 164, 269 obręb Prostki)

GK.6131.50.2018 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Działając zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.0.1257 z późn. zm.) zawiadamiam że na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku znak sprawy: O.OL.Z12.4251.17.2018...

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak: RI.6220.1.2018.12 w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN, oraz infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do lokalizacji na działkach o numerach geod. 3/43, 3/44 położonych we wsi Kosinowo w obrębie geod. 0020 Krzywińskie gmina Prostki

RI.6220.1.2018.13 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. Poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam że w dniu 27 września 2018 r. Wójt Gminy Prostki wydał postanowienie znak: RI.6220.1.2018.12 w sprawie zawieszenia postępowania, wszczętego z wniosku...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN-15 kV w obrębie 0031 Prostki, działki o numerach geod.: 581, 585, 586, 587, 588, 589, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 620, 621, 622, 687, 1445

RI.6733.8.2018.2 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1257 ze zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r. Poz. 1073 ze zm.), zawiadamiam że...

Informacja o wydaniu postanowienia znak: RI.6220.1.2018.10 nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą planowaną do realizacji na działkach o numerach geod.: 3/43 i 3/44 obręb Krzywińskie gmina Prostki powiat ełcki woj. warmińsko-mazurskie

RI.6730.19.2018.zm. ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Waldemara K. Dobkowskiego zam. Kłoski-Młynowięta 13, 18-204 Kobylin Borzymy oraz Pana Andrzeja Dobkowskiego zam. Kobylinek 18/2 gmina Prostki,...

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak: RI.6220.1.2018.10 nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą planowaną do realizacji na działkach o numerach geod.: 3/43 i 3/44 obręb Krzywińskie gmina Prostki powiat ełcki woj. warmińsko-mazurskie

RI.6220.1.2018.11 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam że w dniu 7 września 2018 r. Wójt Gminy Prostki wydał postanowienie znak: RI.6220.1.2018.10 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania...

Wójt Gminy Prostki podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasku ze żwirem Prostki-Niedźwiedzkie w kat. C1, na działce nr geod. 90 obręb 0031 Prostki (pole E) i na części działki nr 59 obręb 0026 Niedźwiedzkie (pole W) planowanego do realizacji na terenie gminy Prostki, powiat ełcki, woj. warmińsko-mazurskie

RI.6220.4.2018.2 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania, przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wystąpieniu o uzgodnienie i opinie dotyczące Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1, art. 73 ust....

Obwieszczenie o ponownym wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (ozn. ELC 0701A) na działce o numerze geod.: 60 obręb 0035 Taczki

OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1257 ze zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r. Poz. 1073 ze zm.), zawiadamiam o ponownym wszczęciu...

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego” dla Odcinka od ZZUP Konopki do ZZUP Kuków o długości 38,313 km (km 63,021 do

IGR-II.7840.3.51.2018 z dnia 20.08.2018 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 38 pkt 2 litera x), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2017 r., poz. 2302 ze zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 1...

Informacja o toku postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN, oraz infrastrukturą towarzyszącą”, planowanejdo lokalizacji na działkach o numerach geod. 3/43, 3/44 położonych we wsi Kosinowo w obrębie geod. 0020 Krzywińskie gmina Prostki

RI.6220.1.2018.9 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 36 § 1 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. Poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że postanowienie stwierdzające obowiązek lub brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia...