Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 30 drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Gminy Prostki

GK.6131.61.2018 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Działając zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.0.1257 z późn. zm.) zawiadamiam że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku znak sprawy: PZD.2.4140.30.2018 z dnia 30.10.2018 r. (data wpływu do tut....

Obwieszczenie o postanowieniu znak: RI.6220.1.2018.14 w sprawie podjęcia postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN, oraz infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do lokalizacji na działkach o numerach geod. 3/43, 3/44 położonych we wsi Kosinowo w obrębie geod. 0020 Krzywińskie gmina Prostki

RI.6220.1.2018.15 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. Poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam że w dniu 27 listopada 2018 r. Wójt Gminy Prostki wydał postanowienie znak: RI.6220.1.2018.14 w sprawie podjęcia postępowania, wszczętego z wniosku...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy wiejskiej na działkach o numerach geod.: 12/26, 12/29 obręb Krzywińskie gmina Prostki

RI.6733.11.2018.2 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. Poz. 2096) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018r. Poz. 1945), zawiadamiam że na wniosek...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej: linii kablowych SN-15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV, słupów w istniejącej linii napowietrznej SN-15kV w obrębach 0020 Krzywińskie, wieś Kosinowo, obręb 0027 Nowaki, obręb 0035 Taczki

RI.6733.9.2018.2 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1257 ze zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018r. Poz. 1945), zawiadamiam że...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w obrębie 0017 Kopijki

RI.6733.10.2018.2 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1257 ze zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018r. Poz. 1945), zawiadamiam że...

Wójt Gminy Prostki podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasku ze żwirem Prostki-Niedźwiedzkie w kat. C1, na działce nr geod. 90 obręb 0031 Prostki (pole E) i na części działki nr 59 obręb 0026 Niedźwiedzkie (pole W) gmina Prostki

RI.6220.4.2018.6 OBWIESZCZENIE o ponowieniu procedury udziału społeczeństwa w ramach przeprowadzanej oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wydaniu decyzji Nr Kal/080/18 z dnia 16.10.2018 r. znak: IGR-II.7840.3.51.2018

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wydaniu decyzji Nr Kal/080/18 z dnia 16.10.2018 r. znak: IGR-II.7840.3.51.2018 o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie...