Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie informujące o toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Miłusze gm. Prostki planowanego do realizacji na działce o numerze geod.: 112 obręb geod. 0025 Miłusze

RI.6220.7.2019.20 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.) informuję o toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża...

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak: RI.6220.9.2019.13 stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na rozbudowę drogi krajowej nr 65 na odcinku Nowa Wieś Ełcka- granica województwa od km 74+584,30 do km 89+810,23

RI.6220.9.2019.14 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.), dalej Kpa, oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji znak: RI.6733.13.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej SN-15 kV ze złączem kablowym SN-15 kV, na terenie gminy Prostki, w obrębie 0022 Lipińskie Małe, na działkach o numerach geod.: 302/1, 302/2, 320, 321, 322, 323, 338/3, z wyłączeniem działki nr 302/3

RI.6733.13.2019.10 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 29 stycznia 2020r. została wydana decyzja znak: RI.6733.13.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym,...

Obwieszczenie, zawiadamiające, że w dniu 28 stycznia 2020r. została wydana decyzja znak: RI.6733.9.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na rozbudowie sieci ciepłowniczej w miejscowości Prostki, gmina Prostki

RI.6733.9.2019.11 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U....

Obwieszczenie o wydanej w dniu 8 stycznia 2020r. decyzji znak: RI.6733.10.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i nn 0,4 kV oraz stacji transformatorowej, na działkach z obrębu 0017 Kopijki o numerach geod.: 91/1, 92, 91/6, 106 na terenie gminy Prostki

RI.6733.10.2019.7 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 8 stycznia 2020r. została wydana decyzja znak: RI.6733.10.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym,...

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 14 stycznia 2020r. decyzji znak: RI.6733.11.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i nn 0,4 kV oraz stacji transformatorowej, na działkach z obrębu 0014 Jebramki o numerach geod.: 8, 47, 51, 52, 53, 56 na terenie gminy Prostki

RI.6733.11.2019.9 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 14 stycznia 2020r. została wydana decyzja znak: RI.6733.11.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym,...

Wojewoda Warmińsko-Mazurski podjął zarządzenie zastępcze znak: IGR-I.742.117.5.2018 z dnia 9 grudnia 2019r. w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prostki

Zarządzenie zastępcze w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prostki wraz załącznikami

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 13 stycznia 2020r. decyzji znak: RI.6733.12.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i nn 0,4 kV oraz stacji transformatorowej, na działkach z obrębu 0007 Dąbrowskie o numerach geod.: 35/1, 35/2, 34/1, 34/2, 41/1 na terenie gminy Prostki

RI.6733.12.2019.8 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 13 stycznia 2020r. została wydana decyzja znak: RI.6733.12.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym,...