Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wójt Gminy Prostki zawiadamia, że w dniu 9 maja 2017r. została wydana decyzja znak: RI.6733.3.2017.6 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN z projektowanej stacji transformatorowej ujętej w oddzielnym opracowaniu oraz złącza kablowo-pomiarowego, zlokalizowanej na działkach z obrębu 0019 Krzywe, o numerach geod.: 23, 31, 15/5, 15/11

RI.6733.3.2017.7 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 778) zawiadamiam, że w dniu 9 maja 2017r. została wydana decyzja znak: RI.6733.3.2017.6 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla inwestycji...

Wójt Gminy Prostki zawiadamia strony postępowania, że w dniu 25 kwietnia 2017r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie zostało wniesione odwołanie od decyzji znak: RI. 6733.2.2017.5 w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej planowanej do realizacji na terenie gminy Prostki w obrębie 0035 Taczki na działce nr ewid. 60.

RI.6733.2.2017.8 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 778) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 25 kwietnia 2017r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Wójta Gminy Prostki, zostało wniesione...

Wójt Gminy Prostki zawiadamia o toku postępowania w spawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW”, ozn. umownie B, planowanego do lokalizacji na działce o numerze geod. 3/55 położonej we wsi Kosinowo w obrębie geod. 0020 Krzywińskie gmina Prostki

RI.6220.4.2017.8 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 poz. 23) zawiadamiam: 1) o wydanej w dniu 14.04.2017r. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.4240.145.2017.TP.1 stwierdzającej,...

Wójt Gminy Prostki zawiadamia o toku postępowania w spawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW”, ozn. umownie A, planowanego do lokalizacji na działce o numerze geod. 3/55 położonej we wsi Kosinowo w obrębie geod. 0020 Krzywińskie gmina Prostki

RI.6220.3.2017.8 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 poz. 23) zawiadamiam: 1) o wydanej w dniu 14.04.2017r. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.4240.158.2017.TP.1 stwierdzającej,...

Wójt Gminy Prostki zawiadamia, że postanowienie stwierdzające obowiązek lub brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW”, ozn. B, planowanego do lokalizacji na działce o numerze geod. 3/55 położonej we wsi Kosinowo w obrębie geod. 0020 Krzywińskie gmina Prostki, zostanie wydane w terminie do dnia 28.04.2017r.

RI.6220.4.2017.6 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. Poz. 23) zawiadamiam, że postanowienie stwierdzające obowiązek lub brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej...

Wójt Gminy Prostki zawiadamia, że postanowienie stwierdzające obowiązek lub brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW”, ozn. A, planowanego do lokalizacji na działce o numerze geod. 3/55 położonej we wsi Kosinowo w obrębie geod. 0020 Krzywińskie gmina Prostki, zostanie wydane w terminie do dnia 28.04.2017r.

RI.6220.3.2017.6 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. Poz. 23) zawiadamiam, że postanowienie stwierdzające obowiązek lub brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Prostki w sprawie zwołania zebrania mieszkańców miejscowości Bogusze celem poznania opinii na temat nadania nazw ulic

O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t a G m i n y P r o s t k i Zgodnie z Zarządzeniem Nr 31.2017 Wójta Gminy Prostki z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały odnośnie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bogusze zwołuję z e b r a n i e mieszkańców miejscowości...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 05.04.2017r., znak: WOOŚ-II.4231.1.2015.DK zawiadamiające o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej...

Wójt Gminy Prostki zawiadamia strony postępowania, że w dniu 05 kwietnia 2017r. została wydana decyzja znak: RI. 6733.2.2017.5 w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej planowanej do realizacji na terenie gminy Prostki w obrębie 0035 Taczki na działce nr ewid. 60

RI.6733.2.2017.6 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 778) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 05 kwietnia 2017r. została wydana decyzja znak: RI. 6733.2.2017.5 w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego...

Wójt Gminy Prostki podaje informacje o planowanym przedsięwzięciu polegającym na budowie zakładu z zakresu produkcji spożywczej: przemiału zbóż, produkcji makaronów, pelletów i tortilli planowanych do realizacji na działkach o numerach geod. 327/2, 300/5 położonych w obrębie 0031 Prostki gmina Prostki

RI.6220.2.2017.5 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 36 § 1 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. Poz. 23) zawiadamiam, że postanowienie stwierdzające obowiązek lub brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego...