Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wójt Gminy Prostki zawiadamia o ponownym wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej. Lokalizacja inwestycji: Gmina Prostki, obręb 0035 Taczki, działka o numerze geod.: 60

RI.6733.2.2017.8 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1257) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r. Poz. 1073), zawiadamiam o ponownym...

Obwieszczenie znak: RI.6733.5.2017.6 informujące, że w dniu 11 sierpnia 2017r. została wydana decyzja znak: RI.6733.5.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oczyszczalni ścieków, budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowie (remoncie) odcinka sieci wodociągowej w Wiśniowie Ełckim gmina Prostki

RI.6733.5.2017.6 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 11 sierpnia 2017r. została wydana decyzja znak: RI.6733.5.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oczyszczalni...

Wójt Gminy Prostki informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 składającej się z wieży wolnostojącej o wysokości do 62 m, instalacji radiokomunikacyjnej składającej się z anten sektorowych i radiolinii, urządzeń sterujących posadowionych podstawy wieży na działce o numerze geod.: 141/2 obręb 0018 Krupin

RI.6733.7.2017.2 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1257) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r. Poz. 1073), zawiadamiam że...

Wójt Gminy Prostki wydał postanowienie znak: RI.6220.5.2017.10 w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwusłupowego wyciągu do wakeboardu i nart wodnych wraz z platformą startową planowanego do lokalizacji na działkach o numerach geod.: 1 i 8 obręb 0019 Krzywe gmina Prostki

RI.6220.5.2017.11 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. Poz. 1257) zawiadamiam że w dniu 1 sierpnia 2017 r. Wójt Gminy Prostki wydał postanowienie znak: RI.6220.5.2017.10 w sprawie zawieszenia postępowania, wszczętego z wniosku...

Wójt Gminy Prostki podaje informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie energetycznej linii kablowej nN 0,4/0,23 kV wraz ze złączami kablowymi na działkach o numerach geod.: 206, 198, 205/1, 202/1 obręb Krupin

RI.6733.8.2017.2 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1257) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r. Poz. 1073), zawiadamiam że...

Obwieszczenie o toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wyciągu do nart wodnych wraz z platformą startową-pomostem w miejscowości Krzywe,

RI.6220.5.2017.9 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 poz. 1257) informuję, że: 1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 28 czerwca 2017r. znak: WOOŚ.4240.215.2017.TP.2 wyraził opinię, że dla...