Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wójt Gminy Prostki informuje, że na wniosek Pana Andrzeja Zalewskiego zam. Białogrądy 4, 19-200 Białogrądy gmina Grajewo zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW”, ozn. B, planowanego do lokalizacji na działce o numerze geod. 3/55 położonej we wsi Kosinowo w obrębie geod. 0020 Krzywińskie gmina Prostki

RI.6220.4.2017.2 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Działając zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. Poz. 23) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

Wójt Gminy Prostki informuje, że na wniosek Pana Andrzeja Zalewskiego zam. Białogrądy 4, 19-200 Białogrądy gmina Grajewo zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW”, ozn. A, planowanego do lokalizacji na działce o numerze geod. 3/55 położonej we wsi Kosinowo w obrębie geod. 0020 Krzywińskie gmina Prostki

RI.6220.3.2017.2 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Działając zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. Poz. 23) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

Wójt Gminy Prostki zawiadamia, że w dniu 23.03.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN 15 kV. Lokalizacja inwestycji: Gmina Prostki, obręb 0019 Krzywe, Zawady worki, działki o numerach geod.: 4/86, 321, 337, 4/27, 4/26, 323

RI.6733.4.2017.2 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. Poz. 23) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2016r. Poz. 778) zawiadamiam że w dniu 23.03.2017r....

Wójt Gminy Prostki zawiadamia, że na wniosek Pani Moniki Płochockiej reprezentującej „POL-FOODS” Sp. z o.o. z siedzibą:19-335 Prostki, ul. Kolejowa 1D, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu z zakresu produkcji spożywczej: przemiału zbóż, produkcji makaronów, pelletów i tortilli planowanych do realizacji na działkach o numerach geod. 327/2, 300/5 w obrębie 0031 Prostki

RI.6220.2.2017.2 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Działając zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016r. Poz. 23) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

Wójt Gminy Prostki zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nN z projektowanej stacji transformatorowej ujętej w oddzielnym opracowaniu oraz złącza kablowo-pomiarowego na granicy działki. Lokalizacja inwestycji: Gmina Prostki, obręb 0019 Krzywe, działki o numerach geod.: 23, 31, 15/5, 15/11.

RI.6733.3.2017.2 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. Poz. 23) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2016r. Poz.778), zawiadamiam że na wniosek...

Wójt Gminy Prostki zawiadamia o wydaniu w dniu 28.02.2017r. na wniosek pełnomocnika inwestora postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej kablowej SN-15 kV, złącza kablowego SN oraz słupów SN planowanej do realizacji na terenie gminy Prostki, obręb 0031 Prostki wieś Bogusze oraz na terenie Miasta Grajewa, obręb 0001 Grajewo.

RI.6733.1.2017.19 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. Poz. 23) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2016r. Poz.778), zawiadamiam o wydaniu przez Wójta Gminy...

Wójt Gminy Prostki informuje, że w dniu 31.01.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej. Lokalizacja inwestycji gmina Prostki, obręb 0035 Taczki, działka o numerze geod.: 60

RI.6733.2.2017.2 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. Poz. 23) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2016r. Poz.778) zawiadamiam że w dniu 31.01.2017r....

Wójt Gminy Prostki zawiadamia strony postępowania, że w dniu 01 lutego 2017r. została wydana decyzja znak: RI.6733.6.2016.7 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 320/4 obręb 0036 Wiśniowo Ełckie gmina Prostki

RI.6733.6.2016.8 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 778), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 01 lutego...

Wójt Gminy Prostki podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prostki na lata 2015 – 2020 oraz Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Prostki na lata 2015-2030

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PROSTKI Mając na względzie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 353) podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu: 1)...