Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku znak: BI.RUZ.421.36.2019.AT

Zawiadomienie znak: BI.RUZ.421.36.2019.AT z dnia 15.07.2019r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku dotyczące pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, dotyczące inwestycji pn.: "Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn-Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: odc. Szczuczyn-węzeł...

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju znak: DLI.1.6620.1.2018.IS.26

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju znak: DLI.1.6620.1.2018.IS.26 dotyczące lokalizacji inwestycji pn. Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi w części dotyczącej jego przebiegu na terenie...

Informacja w dniu 5 lipca 2019 r. Wójt Gminy Prostki wydał postanowienie znak: RI.6220.1.2019.11 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków, planowanego do realizacji na działkach o numerach geod. 35/4, 54/1, 55/1, 56/1, 57/1 obręb geod. 0026 Niedźwiedzkie gmina Prostki

RI.6220.1.2019.12 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam że w dniu 5 lipca 2019 r. Wójt Gminy Prostki wydał postanowienie znak: RI.6220.1.2019.11 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania...

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 09.07.2019r. znak: RI.6220.1.2018.24 dla przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą”, projektowanego na działkach o numerach ewid. 3/43 i 3/44 obręb 0020 Krzywińskie, gmina Prostki, powiat ełcki, woj. warmińsko-mazurskie

RI.6220.1.2018.25 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) Wójt Gminy Prostki podaje do publicznej wiadomości informację...

Obwieszczenie, że w dniu 28 czerwca 2019r. została wydana decyzja znak: RI.6733.2.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z niezbędnym uzbrojeniem realizowanej w ramach zadania pn. „Budowa odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków w miejscowości Wiśniowo Ełckie”

RI.6733.2.2019.7 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2019r. została wydana decyzja znak: RI.6733.2.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym...

Obwieszczenie w sprawie przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków, planowanego do realizacji na działkach o numerach geod.: 35/4, 54/1, 55/1, 56/1, 57/1 obręb geod. 0026 Niedźwiedzkie gmina Prostki

RI.6220.1.2019.10 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że postanowienie stwierdzające obowiązek lub brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie gminy Prostki w obrębie Lipińskie Małe i Niedźwiedzkie

RI.6733.5.2019.2 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018r. Poz. 1945), zawiadamiam że...

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN-15 kV wraz ze złączem kablowym ZKSN

RI.6733.4.2019.2 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018r. Poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam że...