Obwieszczenia (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak: RI.6220.6.2018.2020.1 z dnia 23.03.2020r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, planowanego do lokalizacji na działce o numerze geod.: 4 położonej w obrębie geod. 0027 Nowaki gmina Prostki

RI.6220.6.2018.2020.2 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2020r. Poz. 283) Wójt Gminy Prostki podaje do publicznej wiadomości

Obwieszczenie w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi krajowej nr 65 na odcinku Nowa Wieś Ełcka- granica województwa od km 74+584,30 do km 89+810,23”, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

RI.6220.9.2019.17 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. Poz. 256), dalej Kpa, oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lipińskie Małe oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu w/w planu miejscowego

RI.6721.1.2020.2 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PROSTKI o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lipińskie Małe oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu w/w planu miejscowego. Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 27...