Obwieszczenia (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie w sprawie postępowania dotyczącego decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do przeróbki kopaliny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, planowaną do realizacji na działce nr 49/33 obręb 0032 Rożyńsk Wielki, gmina Prostki”

RI.6220.8.2019.8 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam: 1) o złożonym przez wnioskodawcę, w dniu 03.12.2019r., uzupełnieniu Karty informacyjnej przedsięwzięcia zawierającym wyjaśnienia do pisma...

Zawiadomienie stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi krajowej nr 65 na odcinku Nowa Wieś Ełcka- granica województwa od km 74+584,30 do km 89+810,23”

RI.6220.9.2019.8 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Działając na podstawie art. 10 § 1, art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.), dalej Kpa, oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

Zawiadamiam, że w dniu 3 grudnia 2019r. została wydana decyzja znak: RI.6733.8.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i nn 0,4 kV, na działkach z obrębu 0029 Ostrykół o numerach geod.: 34, 35/4, 93/1, 96, 98, 103/5, 106, 208, 218/2, 222, 340, 341, 354/1, 354/2 na terenie gminy Prostki

RI.6733.8.2019.14 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 3 grudnia 2019r. została wydana decyzja znak: RI.6733.8.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym,...

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej SN-15 kV ze złączem kablowym SN-15 kV, na działkach z obrębu 0022 Lipińskie Małe o numerach geod.: 302/1, 302/2, 320, 321, 322, 323, 338/3

RI.6733.13.2019.2 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018r. Poz. 1945), zawiadamiam

Informacja o toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Miłusze gm. Prostki planowanego do realizacji na działce o numerze geod.: 112 obręb geod. 0025 Miłusze gmina Prostki

RI.6220.7.2019.18 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 36 § 1 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.) informuję o toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV, budowie sieci nN oraz stacji transformatorowej. Lokalizacja inwestycji: Gmina Prostki, obręb 0007 Dąbrowskie, działki o numerach geod.: 34/1, 34/2, 35/1, 35/2, 41/1

OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018r. Poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV, budowie sieci nN oraz stacji transformatorowej. Lokalizacja inwestycji: Gmina Prostki, obręb 0014 Jebramki, działki o numerach geod.: 8, 47, 51, 52, 53, 56.

RI.6733.11.2019.2 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018r. Poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam...