Obwieszczenia (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej planowanej na działce o numerze geod.: 60 obręb 0035 Taczki gmina Prostki

RI.6733.2.2018.16 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 9, 10, 36 w związku z art. 75 §1 i art. 84 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1257 ze zm.), zawiadamiam że w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na bu

Obwieszczenie o wydanej w dniu 13 grudnia 2018r. decyzji znak: RI.6733.10.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z niezbędnym uzbrojeniem (przepompownią ścieków i instalacją eNN zalicznikową) realizowanego w ramach zadania pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków w miejscowościach Katarzynowo-Kopijki

RI.6733.10.2018.7 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 13 grudnia 2018r. została wydana decyzja znak: RI.6733.10.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla...

Obwieszczenie o wydanej w dniu 14 grudnia 2018r. decyzji znak: RI.6733.9.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej: linii kablowych SN-15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV, słupów w istniejącej linii napowietrznej SN-15kV

RI.6733.9.2018.6 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 14 grudnia 2018r. została wydana decyzja znak: RI.6733.9.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: RI.6733.8.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN-15 kV, planowanej do realizacji na terenie gminy Prostki, obręb 0031 Prostki, na działkach o numerach geod.: 581, 585, 586, 587, 588, 589, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 620, 621, 622, 687, 1445

RI.6733.8.2018.7 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 6 grudnia 2018r. została wydana decyzja znak: RI.6733.8.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 30 drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Gminy Prostki

GK.6131.61.2018 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Działając zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.0.1257 z późn. zm.) zawiadamiam że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku znak sprawy: PZD.2.4140.

Obwieszczenie o postanowieniu znak: RI.6220.1.2018.14 w sprawie podjęcia postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN, oraz infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do lokalizacji na działkach o numerach geod. 3/43, 3/44 położonych we wsi Kosinowo w obrębie geod. 0020 Krzywińskie gmina Prostki

RI.6220.1.2018.15 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. Poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam że w dniu 27 listopada 2018 r. Wójt Gminy Prostki wydał postanowienie znak: RI.6220.1.2018.14 w sprawie podjęcia postęp

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy wiejskiej na działkach o numerach geod.: 12/26, 12/29 obręb Krzywińskie gmina Prostki

RI.6733.11.2018.2 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. Poz. 2096) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018r. Poz. 1945), zawiadamiam