Obwieszczenia (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o postępowaniu w sprawie przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej nr 2 o mocy 2 MW” planowanego do lokalizacji na działce o numerze geod. 46 położonej we wsi Dybowo w obrębie geod. 0010 Dybowo gmina Prostki

RI.6220.10.2017.6 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 poz. 1257) zawiadamiam: 1) o wydanej w dniu 15.12.2017r. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.4240.411.20

Informacja o postępowaniu w sprawie przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej nr 1 o mocy 2 MW” planowanego do lokalizacji na działce o numerze geod. 46 położonej we wsi Dybowo w obrębie geod. 0010 Dybowo gmina Prostki

RI.6220.9.2017.6 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 poz. 1257) zawiadamiam: 1) o wydanej w dniu 14.12.2017r. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.4240.399.201

Obwieszczenie Wójta Gminy Prostkiże w dniu 18 grudnia 2017r. została wydana decyzja znak: RI.6733.10.2017.17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

RI.6733.10.2017.18 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r. Poz. 1073), zawiadamiam, że w dniu 18 grudnia 2017r. została wydana decyzja znak: RI.6733.10.2017.17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym,...

Obwieszczenie Wójta Gminy Prostki o wydaniu postanowienia znak: RI.6733.10.2017.15 z dnia 13.12.2017r. w sprawie podjęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

RI.6733.10.2017.16 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz.1257) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r. Poz. 1073), zawiadamiam o wy

Na wniosek inwestora: „SIGMA Energia” Sp. z o.o. z siedzibą: 62-025 Kostrzyn, ul. Słowackiego 5, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej nr 2 o mocy 2 MW”, planowanego do lokalizacji na działce o numerze geod.46 w obrębie geod. 0010 Dybowo gmina Prostki

RI.6220.10.2017.2 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Działając zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. Poz. 1257) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

Obwieszczenie, że w dniu 28 listopada 2017r. została wydana decyzja znak: RI.6733.11.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejących linii napowietrznych SN i nN na linie kablowe SN 15 KV i nN 0,4/0,23 kV oraz przebudowie słupowej stacji transformatorowej na kontenerową na działkach w obrębie 0020 Krzywińskie oraz w obrębie 0028 Olszewo

RI.6733.11.2017 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 28 listopada 2017r. została wydana decyzja znak: RI.6733.11.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym)...

Informacja o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej nr 1 o mocy 2 MW”, planowanego do lokalizacji na działce o numerze geod.46 w obrębie geod. 0010 Dybowo gmina Prostki

RI.6220.9.2017.2 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowani Działając zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania (t.j. Dz.U. z 2017r. Poz. 1257) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach...

Obwieszczneie o wydaniu decyzji znak: RI.6733.12.2017.6 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z niezbędnym uzbrojeniem

RI.6733.12.2017.7 OBWIESZCZENIE Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 24 listopada 2017r. została wydana decyzja znak: RI.6733.12.2017.6 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym,...