Sprzedaż nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 1566/4 w gminie Prostki

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65, z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. ze zmianami

podaje się

do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej mienie gminne przeznaczonej do sprzedaży położonej w gminie Prostki, pow. ełcki, woj. warmińsko - mazurskie
I. Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego:
1. Obręb Prostki, KW Nr OL1E/00012920/5.
- działka nr 1566/4 o pow. 0,2131 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako:
RV – 0,2131 ha,

Działka położona jest w miejscowości Prostki, przy ul. Świerkowej. Lokalizacja – przy drodze nieutwardzonej (ul. Świerkowa – dz. 1566/11 i dz. 300/1), ok 160 m od ulicy Kolejowej, ok. 320 m w linii prostej od ul. Ełckiej (droga krajowa nr 65). Sąsiedztwo – istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa, tereny niezabudowane przeznaczone pod nieuciążliwe usługi rzemieślnicze z możliwością budowy domów dla właścicieli. Kształt – zbliżony do prostokąta, rzeźba terenu ogólnie równa. Działka posiada dostęp do drogi publicznej – droga gminna nieutwardzona (dz. 1566/11 i 300/1). Działka jest niezabudowana, nieogrodzona.
Dostępne media: wodociąg i kanalizacja sanitarna, energia elektryczna. Dostęp do drogi publicznej nieutwardzonej.

Cena nieruchomości wynosi: 80 000,00 zł,-
Do wymienionej wartości zostanie doliczony podatek VAT według obowiązujących stawek.

Wymieniona nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy (Uchwała Nr XXIX/204/2000 Rady Gminy Prostki z dnia 7 grudnia 2000 r.) przeznaczona jest: tereny pod nieuciążliwe usługi rzemieślnicze z możliwością budowy domów mieszkalnych dla właścicieli.
Działka nie jest obciążona umowami najmu.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną wyżej.
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Prostki, ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prostki oraz poprzez Sołtysa wsi Prostki.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17 września 2020
Dokument wytworzony przez: Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Rafał Wilczewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 września 2020 11:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Demiańczuk
Ilość wyświetleń: 138
18 września 2020 12:02 (Mariusz Demiańczuk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 września 2020 11:59 (Mariusz Demiańczuk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)