Sprzedaż nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy obejmujący lokal mieszkalny Nr 5 w budynku Nr 9 przy ul. 1 Maja w Prostkach

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 j.t.) oraz Uchwały Nr XX/97/04 Rady Gminy Prostki z dnia 19 stycznia 2004 r. podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący lokal mieszkalny Nr 5 w budynku Nr 9 przy ul. 1 Maja w Prostkach, Gmina Prostki przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy.
1. Opis lokalu:
- lokal położony jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 9 przy ul. 1 Maja w Prostkach,
- lokal składa się z pokoju, kuchni, przedpokoju, toalety, składówki o łącznej pow. 41,54 m².
- do lokalu przynależne są pomieszczenia: piwnica o pow. 3,63 m², pomieszczenie gospodarcze o pow. 10,10 m², pomieszczenie gospodarcze o pow. 9,00 m²,
- lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, zimnej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, centralne ogrzewanie lokalne,
2. Wraz z lokalem sprzedaży podlega udział wynoszący 241/2800 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej nr geodezyjnym 376 o pow. łącznej 0,2877 ha. Nieruchomość uwidoczniona jest w księdze wieczystej nr OL1E/00011168/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ełku.
3. Cena nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynosi 39.000,00 zł.
4. Lokal jest obciążony umową najmu.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 j.t.) lub odrębnych przepisów,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanego lokalu pozbawionym prawa własności przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą;
c) jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został zawarty na czas nie oznaczony;
d) osoby o których mowa w pkt. a), b), korzystają z pierwszeństwa nabycia lokalu jeżeli w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu złożą wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w wyżej cytowanej ustawie;
e) osoby o których mowa w pkt. c) korzystają z pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego jeżeli w terminie określonym w zawiadomieniu o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży złożą wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego wraz z oświadczeniem, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.
W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną wyżej.
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Prostki, ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prostki oraz poprzez Sołtysa Sołectwa Prostki.
Informacji na temat nieruchomości udziela się w pokoju nr 10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu: (87)6112863.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14 grudnia 2018
Dokument wytworzony przez: Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Rafał Wilczewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 grudnia 2018 21:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Demiańczuk
Ilość wyświetleń: 215
14 grudnia 2018 21:38 Mariusz Demiańczuk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)