Zapytania ofertowe

Wykonanie usługi nadzoru budowlanego zadania: „Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody Prostki, gmina Prostki

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy… RI.271.5.2019….

 

  1. Zamawiający:…Gmina Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki……………………

                                      nazwa zamawiającego

zaprasza do złożenia oferty na:

                                                        

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie usługi nadzoru budowlanego zadania:  „Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody Prostki, gmina Prostki”
w ramach operacji „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody
oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Prostki”

 

Kod CPV: 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanym

Zakres  zamówienia:

 „Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody Borki, gmina Prostki”
w ramach operacji „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody
oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Prostki”

1)      Opis koncepcji

Zgodnie z zapotrzebowaniem projektuje się stację wodociągową na wydajność 80,00m3/h. Stacja będzie pracować w układzie jednostopniowego napowietrzania w aeratorze centralnym DN1600mm oraz dwustopniowej filtracji w filtrach ciśnieniowych zamkniętych DN1800mm.
Woda surowa ze studni wierconej pobierana będzie pompą głębinową i tłoczona do stacji uzdatniania. W pierwszej kolejności zostanie napowietrzona w mieszaczu rurowym o długości L=750mm, a następnie w aeratorze centralnym. Po procesie napowietrzania podana zostanie na filtry pośpieszne, ciśnieniowe wypełnione złożami mieszanymi. Uzdatniona woda kierowana będzie do dwóch, projektowanych zbiorników wyrównawczych o pojemności 150m3 każdy, skąd zestawem pompowym 2-go stopnia podana zostanie do sieci wodociągowej. Dezynfekcja wody wykonywana będzie okresowo w momencie stwierdzenia skażenia bakteriologicznego wody poprzez dozowanie podchlorynu sodu do wody podawanej na zbiornik, rurociąg wody surowej lub bezpośrednio na sieć, za zestawem hydroforowym 2-go stopnia. Wody pochodzące z płukania filtrów po uprzednim ich przetrzymaniu i sklarowaniu w odstojniku popłuczyn będą odprowadzane do kanalizacji deszczowej. Stacja wodociągowa będzie w pełni zautomatyzowana i przystosowana do przesyłu danych do systemu SCADA zainstalowanego w miejscu wskazanym przez Inwestora.

2)      Technologia uzdatniania wody

Przyjęto zastosowanie następującego układu technologicznego:

- Pompownia I stopnia – woda z ujęć podziemnych przy pomocy pomp głębinowych dostarczana będzie do ciągu technologicznego uzdatnia wody;
- Aeracja - napowietrzanie wody będzie odbywać się w aeratorze ciśnieniowym o czasie przetrzymania minimum 180 sekund, ilości powietrza 10% ilości wody;
- Filtracja dwustopniowa – odżelazienie i odmanganianie na złożu kwarcowym i katalitycznym, będzie odbywać się w filtrach ciśnieniowych z prędkością filtracji vf < 10,0 m/h.
- Podwyższona zawartość jonu amonowego zredukowana zostanie, metodą biologicznej nitryfikacji, w procesie usuwania manganu i żelaza na złożu filtracyjnym.
- Retencja wody w zbiornikach wyrównawczych;
- Pompownia II stopnia – dystrybucja wody do sieci wodociągowej poprzez zestaw hydroforowy;
- Wzruszanie złoża w filtrach – regeneracja powietrzem za pomocą dmuchawy;
- Płukanie złoża w filtrach - dystrybucja czystej wody za pomocą pompy płucznej;
- Dezynfekcja wody uzdatnionej podchlorynem sodu.

a. Zakres robót :

- Remont budynku technologicznego,
- Budowa 2 nadziemnych, stalowych zbiorników retencyjnych,
- Przebudowa technologii uzdatniania wody wraz z częścią instalacyjną elektryczną
- Przebudowa i remont sieci międzyobiektowych;
- Rozbudowa ujęcia polegającej na wykonaniu studni głębinowej SW-1A, SW-3 wraz z wyposażeniem,
- Remont studni SW-2 polegający na wymianie obudowy na nadziemną z laminatu poliestrowo -  szklanego oraz wymiana pompy głębinowej wraz z orurowaniem i zasilaniem,
- Likwidacja otworu studziennego SW-1,
- Przebudowa sieci międzyobiektowych,
- Budowa bezodpływowego, szczelnego zbiornika na ścieki z chlorowni Ø1000mm,
- Budowa trzykomorowego odstojnika popłuczyn Ø2000mm,
- Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej,
- Budowa przyłącza kanalizacji popłuczyn do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.
- Wykonanie zagospodarowania terenu.

Roboty wewnętrzne:

- Montaż układu technologii uzdatniania wody o wydajności 80m³/h,
- Montaż instalacji kanalizacji popłuczyn,
- Montaż instalacji kanalizacji wód posadzkowych,
- Montaż instalacji kanalizacji sanitarnej,
- Montaż instalacji kanalizacji z chlorowni,
- Montaż instalacji wodociągowej,
- Montaż instalacji wentylacyjnej
- Montaż instalacji grzewczej,

UWAGA:

Szczegółowa dokumentacja projektowa znajduje się na stronie  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki: http://bip.prostki.pl/wiadomosci/10042/wiadomosc/454864/budowa_rozbudowa_przebudowa_stacji_uzdatniania_wody_prostki_gmin

2. Termin realizacji zamówienia:  do 30.11.2019r.

3. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: …sekretariat Urzędu Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki

4. Miejsce lub sposób uzyskiwania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej  szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: …Roman Nowakowski…….......

5. Kryteria wyboru ofert:

a. Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:
Nazwa kryterium:                                                                     Waga:   

Cena ofertowa                                                                     90 %    

Doświadczenie                                                                     10 %

b. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

Kryterium: CENA OFERTOWA

Ocena ofert wg. kryterium CENA OFERTOWA prowadzona będzie zgodnie z wyliczeniami uzyskanymi z zastosowaniem przez Zamawiającego poniższego wzoru:

C = (Cn/Cb) x 90%

gdzie:

C - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w zakresie kryterium nr 1
Cn - najniższa cena oferty brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie
Cb - cena oferty brutto oferty ocenianej (badanej)

Uwaga:

W zakresie kryterium CENA OFERTOWA, do porównania i oceny ofert brana będzie suma cen ofertowych brutto podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty (Załącznik 1 do Zapytania ofertowego). Im niższa cena oferty, tym korzystniej.

W ww. kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 90 pkt.

 

Kryterium: DOŚWIADCZENIE

Ocena ofert wg. kryterium DOŚWIADCZENIE prowadzona będzie zgodnie z wyliczeniami uzyskanymi z zastosowaniem przez Zamawiającego poniższego wzoru:

D = (D0/Dnw) x 10%

gdzie:

D - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w zakresie kryterium DOŚWIADCZENIE
D0 – doświadczenie w badanej ofercie  
Dnw– najdłuższe doświadczenie spośród wszystkich ofert podlegających ocenie

 

W kryterium DOŚWIADCZENIE będzie brana suma lat doświadczenia (liczba pełnych lat od uzyskania uprawnień) inspektorów poszczególnych branż w zakresie: minimum  -5 lat  i maximum -40 lat i powyżej.

np.:

sanitarny – 5 lat, konstruktor – 42 lata, elektryk – 18 lat

suma dla oferty = 5+40+18=63 lata

c. Ocena końcowa

ocena końcowa każdej z ocenianych ofert, w zakresie przyjętych kryteriów oceny ofert, stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach wyliczonych wg wzoru:

X = C + D

gdzie:

X - ocena końcowa ocenionej (badanej) oferty

C - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium CENA OFERTOWA

D - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium DOŚWIADCZENIE

6. Wykonawca poda ceny ofertowe brutto z uwzględnieniem obowiązujących  stawek podatku VAT.

7. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):…

a) Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

b) Oświadczenie, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

c) Wykaz osób potwierdzający dysponowanie minimum jedną osobą posiadającą następujące kwalifikacje – Załącznik nr 2 :

  • uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń   wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt. 4) lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z późn.zm.) z co najmniej 5 letnim doświadczeniem - w zakresie wystarczającym do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
  • uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt. 5) lit. c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z późn.zm.) z co najmniej 5 letnim doświadczeniem - w zakresie wystarczającym do kierowania robotami elektrycznymi;
  • uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z późn.zm.) z co najmniej 5 letnim doświadczeniem - w zakresie wystarczającym do kierowania robotami budowlanymi;

UWAGA: Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania przez nią wymaganych uprawnień budowlanych.

8. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej części: ...Załącznik nr 3...

9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia, nie wymagane………

10. Sposób przygotowania oferty; oferta powinna być sporządzona w języku polskimi w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „ Zapytanie ofertowe nr sprawy RI.271.5.2019 do postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego na : … Wykonanie usługi nadzoru budowlanego zadania:  „Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody Prostki, gmina Prostki” w ramach operacji „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Prostki”

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych

12. Warunki wykluczenia:

Zamówienia udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

W przypadku, stwierdzenia zależności wskazanych w pkt 1-4, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania

13. Odrzuceniu podlegają oferty:

14. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 14.03.2019r. roku, do godziny...1000....w Sekretariacie Urzędu Gminy Prostki lub pocztą na adres Urząd Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki,

15. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.03.2019r. o godzinie 1015

16. Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Formularz Oferty

Załącznik Nr 2 – Wykaz osób

Załącznik Nr 3 – Istotne postanowienia umowy

 

 

 

                   …………………………

                       podpis

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06-03-2019
Dokument wytworzony przez: Inwestycji i Rozwoju
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Rafał Wilczewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 marca 2019 17:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Nowakowski
Ilość wyświetleń: 631
14 marca 2019 13:24 (Roman Nowakowski) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2019 17:55 (Roman Nowakowski) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3__istotne_postanowienia_umowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2019 17:53 (Roman Nowakowski) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2__wykaz_osob.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)