Zapytania ofertowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Monitoring składowiska odpadów komunalnych w fazie poeksploatacyjnej w Wiśniowie Ełckim, Gmina Prostki

Znak sprawy: GK.603.1.2020 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. ZAMAWIAJĄCY Gmina Prostki ul. 1 Maja 44B NIP 848 182 62 83 Regon 790 671 136 Tel. 87 611-28-54 Fax 87 611-20-79 II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wykonanie zadania pn. „Monitoring składowiska odpadów komunalnych w fazie poeksploatacyjnej w Wiśniowie Ełc

Dostawa paliwa płynnego do pojazdów oraz kosiarek i wykaszarek będących w użytkowaniu Urzędu Gminy Prostki oraz ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Prostki

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: RI.2632.1.2019 I. Zamawiający. Zamawiający - Gmina Prostki, w imieniu której działa: Wójt Gminy Prostki 19-335 Prostki, ul. 1 Maja 44B tel. (087) 6112012, fax. (087) 6112079 II. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego. DOSTAWA PALIWA PŁYNNEGO DO POJAZDÓW ORAZ KOSIAREK I WYKASZAREK...

Otwarty nabór na partnera do wspólnej realizacji projektu dotyczącego podniesienia jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Szkole Podstawowej w Rożyńsku Wielkim

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Osi Priorytetowej 2: Kadry dla gospodarki, Działania 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych...

Otwarty nabór na partnera do wspólnej realizacji projektu dotyczącego podniesienia jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Szkole Podstawowej, im. ks. bpa Edwarda Samsela w Wiśniowie Ełckim

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Osi Priorytetowej 2: Kadry dla gospodarki, Działania 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych...

Otwarty nabór na partnera do wspólnej realizacji projektu dotyczącego podniesienia jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Szkole Podstawowej, im. Jana Pawła II w Prostkach

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Osi Priorytetowej 2: Kadry dla gospodarki, Działania 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych...

Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Prostki i utrzymywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2020 roku

Oznaczenie sprawy: GK.6140.3.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE Na podstawie zarządzenia Nr 42.2019 Wójta Gminy Prostki z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jDz.U.2019.1843)...

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. „Monitoring składowiska odpadów komunalnych w fazie poeksploatacyjnej w Wiśniowie Ełckim, Gmina Prostki”

Nr sprawy: GK.603.1.2019 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. ZAMAWIAJĄCY Gmina Prostki ul.1 Maja 44B NIP 848 182 62 83 Regon 790 671 136 Tel. 87 611-28-54 Fax 87 611-20-79 II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wykonanie zadania pn. „Monitoring składowiska odpadów komunalnych w fazie poeksploatacyjnej w Wiśniowie Ełckim, Gmin

Wykonanie usługi nadzoru budowlanego zadania: „Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody Prostki, gmina Prostki

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy… RI.271.5.2019…. Zamawiający:…Gmina Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki…………………… &

Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Prostki i utrzymywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2019 roku

Oznaczenie sprawy: GK.6140.5.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE Na podstawie zarządzenia nr 113/2018 Wójta Gminy Prostki z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na potrzeby...

Bezgotówkowy zakup paliwa płynnego do autobusów szkolnych Biura Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Prostki

OS.4464.1.12.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.0.1986 t.j.) 1. ZAMAWIAJĄCY: Biuro Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Prostki, ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki NIP 848-11-88-888, REGON 790215183 tel./ fax 087 5201807, e-mail: oswiata@prostki.pl